Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Нормативни документи

Наредби

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2024 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2023-2027 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен 2024

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гъмен.

Общински годишен план за младежта 2024 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 г.

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2024-2026 г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023-2027 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци.

Правилник За Организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023-2027 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 година

Общинска програма за опазване на околната среда

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2023 година.

План за младежта за 2023 г.

План за работа на Общински съвет - Гърмен за 2023 година.

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Гърмен

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 година..

Годишна програма за 2022 година за управление и разпореждане с имоти общинска собственост..

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 година..

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 година.

Годишна програма за 2022 година за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

План за работа на общински съвет - Гърмен за 2022 година.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 2021-2023 г.

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2021

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Гърмен

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба на общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен

Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне приемане и отчитане на бюджета на община Гърмен

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен.

Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2018

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен 2018 г.

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Гърмен

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Гърмен и издаване на сертификат клас В

Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен - отменена с Решение №15 от Протокол №3/27.12.2019 г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Гърмен-2014

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и организация на работата и условията на отглеждане във временния приют на територията на общ. Гърмен-2008.-отменена с Решение №559/16.10.2018

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2018.

Наредба за управление и ползване на минералните води от находище “Огняново – Гърмен” отменена с Решение №14 от Протокол №3/27.12.2019 г.

Наредба за управление на общинските пътища-2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

Наредба на общински съвет за управление на отпадъците на територията на община Гърмен-2015

горе