Община Гърмен » Екология » Екология

13.09.2021 г.

Информация по пр. 2 за инвестиционно предложение с възложител ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ

Изтеглете:Тук

 

14.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация Гърмен:"Корекция на дерета на улици между основни точки 12-28 и 181-187 по плана на село Гърмен".

Изтеглете:Тук 

 

 

24.08.2021 г.

Уведомление за ИП за изграждане на зоопарк в село Дъбница

 

24.08.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП“Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и  реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в Л

 

04.08.2021 г.

Съобщение относно публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен

 Изтеглете: Тук

 

11.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "ДИМИТЪР ХРИСТОВ- НЕТИ"  - изграждане на площадка за третиране и рециклиране на отпадъци.

Изтеглете:Тук

 

28.07.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение изграждане на "Търговска сграда - АВТОСЕРВИЗ".

Изтеглете:Тук

 

12.07.2021 г.

Уведомление за инвесиционно предложение  "Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения на селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица".

Изтеглете:Тук

 

06.07.2021 г.

Решение №564 от 18.06.2021 г. за проучване на строителни материали

Изтеглете:Тук

 

28.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг за обслужване на хотелски комплекс"

Изтеглете:Тук

 

28.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Соларен парк до 30 киловат часа за допълнителни енергийни мощности за хотелски комплекс"

Изтеглете:Тук

 

21.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕТОН" ЕООД

Изтеглете:Тук

 

18.06.2021 г.

Публично обявление на заявление от "В и К" ЕООД, град  Благоевград.

Изтеглете:Тук

 

03.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за третиране на строителни отпадъци.

Изтеглете:Тук

 

 03.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на салон в село Долно Дряново.

Изтеглете:Тук

 

31.05.2021 г.

Съобщение относно прилагането на подробния устройствен план за регулация и застрояване на курорт " Огняновски минерални бани" одобрен с Решение № 317/ Протокол №27 от 19.10.2006фгодина на Общински съвет село Гърмен за 2020 година.

17.05.2021 г.

Публично обявление от ЕТ "Мираж-Вили Куртова" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук

 

17.05.2021 г.

Публично обявление от ЕТ "Копривлен СоларI-Венета Стойчева" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук

 

22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Разработване на находище за скалнооблицовъчни материали "Сливнишки дол" разположено в землището на село Крушево, община Гърмен".

Изтеглете:Тук

 

22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Проектиране,изграждане и обзавеждане на физкултурен салон на обединено училище "Христо Ботев" в УПИ I, кв. 26 по плана на село Дъбница, община Гърмен".

Изтеглете:Тук

 

16.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплексоване на излезли от употреба моторни превозни средства"

Изтеглете:Тук

 

Регистър за съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост

 

14.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Корекция на дере в село Хвостяне".

Изтеглете :Тук

 

12.03.2021 г.

Съобщение относно: Публично обявление по заявление на Кмета на община Гърмен,за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжение.

Изтеглете: Тук

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

09.02.2021 Г.

Проект за определяне на СОЗ около КЕИ "Кутревите блата", село Рибново.

Изтеглете: Тук

 

08.02.2021 г.

 

Уведомление за инвестиционен проект "Корекция на река Върбица в регулацията"

 

Изтеглете: Тук

 

01.02.2021 г

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление с вх. № 53-00-22 от 12.01.2021 г. от "Сани Холидей - 2011" ЕООД, град Асеновград за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново- Гърмен", село Огняново и село Гърмен.

Изтеглете: Тук

 

19.01.2021 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение от "МЕТАЛ-ИНВЕСТ" ЕООД с. Гърмен

Изтеглете: Тук

 

12.01.2021 г. 

Съобщение относно: Откриване на процедура за изменение на разрешително за водоземане от подземни води. 

 

 12.01.2021 г.

Съобщение относно: Откриване за процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. 

 

 11.01.2021 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление с вх. № 53-00-496/02.12.2020 от "ВИП СИТИ ИНВЕСТ" ЕООД, село Буково.

 

04.01.2021 г.

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2021 Г.

Изтеглете : Тук

 

 07.12.2020г. 

Публично обявяване на заявление от Управителя на "ВИК" ЕООД Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води

 Изтеглете: Тук

22.10.2020 г.

Публично обявяване по заявление от Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Изтеглете: ТУК

 

12.10.2020 г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-381/23.09.2020 г. от  ЕТ "Гълъбица Мавродиева" село Огняново,   община Гърмен за изменение  на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

 07.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 53326.500.43 с площ от 3, 645 дка в местността "Градец-падинето", землище на село Огняново от "Пасище, мера" в "Друг вид земеделска земя".

Изтеглете: ТУК!

 

29.09.2020 г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-350/27.08.2020 г. от  "Шарков" ЕООД село Огняново,   община Гърмен за изменение  на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

28.09.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на подпорна стена на река Канина", община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: ТУК

 

03.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 90 м. в ПИ  с идентиф. 18366.96.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен" с възложител "Лукс пелет" ЕООД

Изтеглете: ТУК

 

01.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за гости в ПИ № 034178  село Огняново"

 

 

21.08.2020 г.

Публично обявяване от "Аралдика", гр. София за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново - Гърмен" , село Марчево и село Огняново, община Гърмен.

 

 11.08.2020

Обява от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

 

30.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентиф. 53326.500.53 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен." 

Изтеглете: ТУК

 

 29.07.2020 г.

Публично обявяване от "Места 57-58" ООД, с. Дъбница за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: ТУК

 

Публично обявяване от Иванка  Алексова и Костадин Алексов, село Огняново, община Гърмен за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен", с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: ТУК

 

17.07.2020г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-241/03.07.2020г. от "МИРАЖ-ВИЛИ КУРТОВА" село Огняново,   община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

15.07.2020г. 

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-226/24.06.2020 г. от "ВИП СИТИ ИНВЕСТ" ЕООД, село Буково, община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК 

14.07.2020 г. 

Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-237/30.06.2020 г. от "Вила Рай" ЕООД, село Огняново, община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК

 

 14.07.2020 г. 

Публично обявяваня по заявление с вх. №53-00-236/30.06.2020 г. от "Канина" ЕООД, село Огняново, община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен".

Изтеглете: ТУК

 

 10.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ IX- 47 и УПИ X -46, 645, кв. 3 по плана на с. Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

 08.07.2020 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Открит паркинг в имот с идентиф. 37472.42.63, м. "Миливада", землище на село Ковачевиц, община Гъмен."

Изтеглете: ТУК

 

03.07.2020 г. 

Съобщение относно: Публично обявяване по заявление от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, град София.

Изтеглете: ТУК

 

 11.06.2020 г.

Съобщение относно Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-453/10.04.2020 г. от Феим Атипов, Набие Атипова и Фикрие Атипова, село Рибново, общ. Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград."

Изтеглете: ТУК

 

 10.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Открит паркинг в имот с идентификатор 37472.42.63, местност „Миливада“, землище на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете: ТУК

 

 05.05.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенецв поземлен имот с проектен идентификатор 18366.96.36 и площ 5.00 дка по одобрени КККР на с. Гърмен, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК!

 

03.04.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална зала" в УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен

Изтеглете: ТУК!

 

17.03.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода за село Рибново", община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглте: ТУК!

 

10.03.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в поземлен имот с идентиф. 18366.96.36 и площ 5.00 дка (образуван от имот с идентиф. 18366.96.10) по одобрени КККР на с. Гърмен, община Гърмен"

Изтеглете:ТУК!

 

 17.02.2020 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление о ГеоргиГогов, село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден басейн.

Изтеглете: ТУК!

 

07.02.2020 г. 

Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м.) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатрои 53326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК!

 

 07.02.2020 г. 

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 43606.6.30 и 43606.6.32 в местността "Алиева дъбика" по КККР на землище с. Лещен.

Изтеглете: ТУК!

 

04.02.2020 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление от "Лукспелет" ЕООД за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден басейн.

Изтеглете: ТУК!

 

31.01.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална зала" в УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен.

Изтеглете: ТУК!

 

28.01.2020 г.

Съобщение относно публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Канина.

Изтеглете: ТУК!

 

17.01.2020 г. 

Уведомления за инвестиционни предложения " Жилищно строителство в поземллени имоти с идентификатори 43606.6.30 и 43606.6.32 в местносста "Алиева дъбика" по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: ТУК !

 

14.01.2020 г.

Решение №528/20.12.2019 г. на Министъра на енергетиката за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Арабка".

Изтеглете: ТУК!

 

13.01.2020 г.

Съобщение за публично обявяване на заявление от "Билдинг тренд" ЕООД с. Дъбница за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоражение.

Изтеглете: ТУК!

 

09.01.2020 г.

Решение №810/27.12.2019 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайс, от находище "Умата", разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на "Фемили - Филибев - С-ИЕ" ООД - София.

Изтеглете: ТУК!

 

 07.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м.) от поземлен имот с идентиф. 53326.34.93 и поземлени имоти с идентиф. 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК!

 06.01.2020 г.

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2020 Г.

Изтеглете : Тук

19.11.2019 г.

Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-856 от 19.02.2016 г. от ЕТ "Гълабица Мавродиева", село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерално находище "Огняново - Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

 07.11.2019 г.

Искане за преценяване на необходимост от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт "Огняновски минерални бани" община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

01.11.2019 г.

Заповед №428/01.11.2019 г. за определяне на границите на районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци.

Изтеглете: Тук!  

 

27.09.2019 г.

Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-658/11.09.2019 г. от Валери Сидеров, Снежана Гераксиева и Надежда Сидерова, гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Вапцаров" №9, област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерално находище "Огняново - Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен. 

Изтеглете: Тук!

 

 

21.08.2019 г.

Уведомление за инвестиционно намерение от "Шербетов - М" за изменение на ПРЗ на УПИ V-63 и УПИ VI-63 по плана на Курорт "Огняновски минерални бани"

Изтеглете: Тук!

 

 

05.08.2019 г.

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук!

 

 

08.07.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в ПИ № 53326.500.91 по плана на курорт Огняновски минерални бани.

Изтеглете: Тук!

 

 

10.06.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на спортно развлекателен комлекс в имот с №000034, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: Тук!

 

 

23.05.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти от участък "Айселана - 2" на находище "Айселана", землище на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград

Изтеглете: Тук!

 

 

04.04.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от находище "Раденка" в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: Тук!

 

 

27.03.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване НН на "Търговски обект" в УПИ VII-555. кв. 45 по плана на с. Дъбница, Община Гърмен"

Изтеглете: Тук! 

 

 

18.02.2019 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона.

Обект: Речно водохващане "Върбица" на река Върбишки дол, служещо за питейно-битово водоснабдяване на село Ореше с ЕКАТТЕ 53727, община Гърмен.

Изтеглете: Тук!

 

29.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на хотелски комплекс в ПИ 31057, местност  Гюровица , землище село Огняново.  

Изтеглете: Тук! 

 

09.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на ВиК ЕООД - Благоевград за възстановяване на съществуващ праг, изграден в река Канина за защита на довеждащ водопровод под дъното на р. Канина в землището на село Огняново, община Гърмен

Изтеглете: Тук!

 

 

Съобщение 

 

Публично обявяване на заявление с вх. № PP-01-145/12.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Канина, с цел заустване на отпадъчни  води в повърхностни води за експлоатация на обект " Канализационна система на село Лещен ", общ.  Гърмен, обл.  Благоевград

 

Изтеглете: Тук

 

25.07.2018 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване"

 

 29.06.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение.

Изграждане на птицекланица е поземлен имот №054009, местност "Чучурите", землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Тук

 

  27.04.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложeние.

Изграждане на "Семеен хотел" в ПИ №126061 местност "Старо село", землище с. Гърмен.

Тук

 

 27.04.2018 г.

Обявление за издадено разрешително №476  на министера на енергетиката  за проучване на скално - облицовачни материали в площ "Симона"

Тук

 


 

Обява

 

Сряда, 28 Март 2018 

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното намерение на община Гърмен: "Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион  Гърмен - Босилово по Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Македония, Бюджетна линия №2014ТС16I5CB006-2018-2"

 

Цялата обява може да изтеглите от Тук


 

 ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

05.02.2018 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно - хигиенна зона около "Млекопреработващо предприятие " в имот №029027 землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете : Тук!

  


 

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

20.12.2017г.

Проект за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение " Требешко дере",с.Рибново,общ. Гърмен.

Изтеглете: Тук !


 

 РЕШЕНИЕ №28 /13.11,2017г.

14.11. 2017г.

На основание чл.72, ал.1, т.1  и ал.2, във връзка с чл.52, ал. 1, т.4, и чл.78а от Закона за водите издава Решение №28/13.11.2017г.за изменение на Разрешително №10 от 29.04.2013г.за водовземане от минерална вода,изменено с Решение №24/31.05.2016г.

Изтеглете пълния текст на разрешението от ТУК !

 


 

   16.10.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

"Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ XIV -I-398 ,кв.47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете :Тук !

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

27.10.2017г.

Публично обявяване на заявление с вх . № 53-00-190 (1) от 26.10.2017г. за изменение на разрешително за водовземане от минерално находище " Огняново-Гърмен, с.Огняново  и с. Гърмен, община Гърмен, област хБлагоевград".

Изтеглете : Тук !

 


 

 

Регионална програма за управление на отпадаците 

07.03.2017 г.

Тука може да изтеглите Регионалната програма за управление на отпадаците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г.; Анализ на състоянието на управлението на отпадаците в РСУО - Гоце Делчев и Съобщение.

Изтеглете: ТУК!