Община Гърмен » Екология » Екология

02.05.2024 г.

Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУП-ПРЗ на курорт "Огняновски минерални бани", община Гърмен, област Благоевград, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана за 2023 г.

 

02.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Ремонт на улици в населени места на територията на община Гърмен".

 

26.03.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Гърмен".

 

22.03.2024 г.

Разрешение №598/18.03.2024 г. на Министъра на енергетиката за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1,  т.6 от Закона за подземни богатства в площ "Алямски рид-Леваково", разположена в землището на с. Долно Дряново.

 

12.03.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за изкуствено улично осветление на територията на община Гърмен".

 

01.03.2024 г. 

Публично обявяване по заявление от "Дикчан - 85" ООД, село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.

 

01.03.2024 г.

Уведомление за ИП -"Основен ремонт и реконструкция на стадион в с. Дебрен в УПИ I, кв. 63 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград"

 

27.02.2024 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП "Изграждане на тръбен кладенец на стадион във ПИ 62640.502.1109 по КККР на землище с.Рибново

 

04.12.2023 г.

Уведомление за ИП  за изграждане на тръбен кладенец на стадион в ПИ индентификатор 62640.41.321 по КККР замилище с. Рибново

 

03.11.2023 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Изграждане на хотел в поземлени имоти с идентификатори 53326.500.82 и 53326.500.83 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград и водовземане на минерална вода от сондаж N_° 4ВКп + КЕИ N_° 13 + КЕИ N_° 13а от находище на минерална вода село Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Блрагоевград".

 

18.09.2023 г.

Публично обявяване от управителя на "РОЯЛ ХАЛ" ЕООД - с. Лъжница, община Гоце Делчев за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения.

 

14.08.2023 г.

Заповед №РД-580/08.08.2023 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне санитарно-охранителна зона около водовземни съоръжения: КЕИ "Миро-мъжко", КЕИ "Миро-женско", Сондаж "АПК", Сондаж "Делта Бисер", Сондаж №ЗВКП, Сондаж № 2ВКП, КЕИ "Басейн в средна баня-хотел Елис", КЕИ "Дървен мост", Сондаж "Виктория 2", Сондаж "Дом Терзиев" -2, Сондаж "ТПК Никола Ушев", Сондаж № 4ВКП, КЕИ №13, КЕИ №13а, КЕИ №17 "Тасков Гьол", Сондаж "Вила Шамов", Сондаж "Петрелийски" и Сондаж №1ВКП от находище на минерална "Огняново-Гърмен", с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград - изключителна държавна собственост, с №53 по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, с охранителен режим на защитен воден обект в санитарно-охранителната зона.

 

07.07.2023 г. 

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51 по одобрените КККР на землище село Огняново, община Гърмен, област Благоевград."

 

07.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване от "Тратек" ЕООД, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №41, община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

 

20.06.2023 г.

Заповед № РД-406/05.06.2023 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на декларации по чл.12,ал.1 и 2 от Закона за защитените територии.

 

17.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление с вх.№53-00-116/26.04.2023 г. от "Шербетов М" ООД, гр.Гоце Делчев област Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

05.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление с вх.№ 53-00-80/10.03.2023 г. от ТПК "Никола Ушев", с.Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

05.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление с вх. № 53-00-79/10.03.2023 г. от ЕТ "Александър Шамов-Драма 21", с.Марчево, община Гърмен, област Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

04.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление от "Херманос Ауто" ЕООД - с.Дъбница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение.

 

02.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел и зала за събития в поземлен имот с идентификатор 18366.96.18, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Гърмен, община Гърмен, област Благоевград".

 

20.04.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация с.Гърмен"Устойчиво енергийно обновяване на читалище -"Асен Златарев-1924",с.Огняново,община Гърмен,област Благоевград.

 

29.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости,ресторант и кафе в поземлен имот с идентификатор 16763.9.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 16763.9.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград"

 

16.03.2023 г.

Решение № БД-ЕО-27/2023 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021-2028 г.

 

15.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление с вх.№ 53-00-69/20.02.2023 г. от "Сибия" ЕООД, с.Брезница, община Гърмен, област Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

15.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление от Директора на "ЮЗДП" ДП гр.Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

 

13.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали - гнайси от находище "Брановица"- участъци "Североизток" и "Югозапад" в землището на с.Крушево, община Гърмен, област Благоевград".

 

02.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление,подадено от управителя на"В и К "ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510239/30.06.2008 г.издадено от директора на БДЗБР.

 

21.02.2023 г.

Протокол за безстопанствени кучета на територията на община Гърмен.

 

02.02.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление с вх.№53-00-104/22.03.2022 г. от "Шарков" ЕООД, с.Огняново, община Гърмен, област Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода

 

12.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление с вх.№ 53-00-18/17.01.2022 от Иванка Алексова и Костадин Алексов, с.Огняново, община Гърмен, област Благоеград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен, с.Марчево и с.Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

 

11.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение: Добавяне на дейности балиране - R 12 и съхранение - R 13, за отпадъци с код 19 12 01, на съществуваща площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци в УПИ XI -669,кв.61 по плана на с.Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

 

10.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г. издадено от Директора на БДЗБР

 

06.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр.Благоевград.

 

04.01.2023 г.

График за събиране на смесените битови отпадъци на територията на община Гърмен за 2023 г.

 

 03.01.2023 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на зоопарк в поземлен имот с идентификатор 24267.18.86 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград"

 

22.12.2022 г.

Решение№БД-ЕО-69/2022 г. за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гърмен, област Благоевград за периода2022-2027 г.

 

20.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност "Горно грамаде" по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград"

 

09.12.2022 г.

Заповед за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране на битови отпадъци за 2023 г.

 

08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Кмета на община Гърмен за "Саниране на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" и фотоволтаична инсталация върху покрив да 1 MWp", находящ се в УПИ VI, пл.№339,кв41а по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

 

23.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен "Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места на територията на община Гърмен".

 

11.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Рибновска.

 

28.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти.

 

27.10.2022 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен "Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 62640.39.50, местност "Бунаря" по КККР землище с. Рибново, общ. Гърмен. обл. Благоевград".

 

26.10.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен " Изжграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300м по плана на курорт " Огняновски минерални бани".

 

20.10.2022 г.

Искане за преценяване на необходимостта на ОВОС за инвестиционно предложение " Изграждане на хотелски комплекс със зона релакс, търговски обект, кафе аперитив и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 в местността на Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград".

 

07.10.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел в поземлени имоти с идентификатори 53326.500.82 и 53326.500.83 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград и водовземане на минерална вода от сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ №13а от находище на минерална вода с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград".

 

27.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Рибновска.

 

26.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление от "ВиК" ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Места.

 

14.09.2022 г.

Уведомление за ИП за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот  47408.31.3 по КККР землище село Марчево.

 

19.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дреновска за заустване на отпадъчни води от канализационна система на село Горно Дряново.

 

27.07.2022 г.

Проект за определяне на СОЗ около водовземните съоръжения в НМВ "Огняново-Гърмен", село Марчево и село Огняново.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

27.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление от Емил Римов, село Горно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

23.06.2022 г.

Публично обявяване по заявление на Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Канина.

 

06.06.2022 г.

Уведомление за ИП: "Основен ремонт на стадион в село Рибново" в поземлен имот с идентификатор 62640.41.321 по кадастрална карта и  кадастрални регистри на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

 

03.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление вх. №53-00-123/08.04.2022 г. от ЕТ"Ер Ай Джи - Гергана Попова" с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград.

 

30.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Публично обявяване по заявление вх. №53-00-80 от "Ария-Я" с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград".

 

Публично обявяване по заявление вх. №53-00-47 от "Лорис-1" ЕООД гр. София, за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград".

 

23..05.2022 г.

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС в имот 18366.66.38 в с. Гърмен.

 

13.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за публично обявяване на заявление с вх. №53-00-46/08.02.2022 г. от "Лорис-1" ЕООД, гр. София за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград".

 

09.05.2022 г.

Съобщение за публично обявяване от община Гърмен за издаване на разрешително за водовземане от река Църна, чрез изградени съоръжения

 

29.04.2022 г.

Уведомление за ИП за реконструкция и рехабилитация на улици в община Гърмен.

 

15.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация Хаджидимово и "Хляб Екомек" ЕООД: "Месопреработвателно предприятие за производтво на месни разфасовки и заготовки от червени и бели меса, производство на варено сушени и пушени трайни и малотрайни колбаси и производство на месни консерви".

 

15.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление на Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

 

14.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен: "Възстановяване и изграждане на геозащитни съоръжения и водостоци за отвеждане на поройните води през масиви 24, 36-39, 49-58" с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

18.04.2022 г.

Годишен отчет за изпълнение за дейностите от община Гърмен, заложени в регионалната програмаза управление на отпадъците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово за 2021 г.  

 

28.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-89/18.02.2022 г. от Феим Иса - Кмет на община Гърмен, обл. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград".

 

25.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-315/17.09.2021 г. от "Валентино ПМГВ" ООД, с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград" и писмо с изх. №РР-20-43(9)/21.03.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград за съгласуване на параметрите на исканото изменение.

 

25.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление от Димитър Панделски, град Пловдив.

 

25.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИ

Относно: Публично обявяване по заявление от Градец ДИ  за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

 

17.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване от Кмета на община Гърмен- за заустване на отпадъчни води село Дебрен.

 

11.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-10 от 07.01.2022 г. от "Конвента 7" ЕООД, с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград" и писмо изх. №РР-20-3(3)/07.02.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", гр. Благоевград за съгласуване на параметрите за исканото изменение.

 

23.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-4 от 23.02.2022 г. от Феим Иса - Кмет на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-3 от 04.01.2022 г. от Феим Иса - Кмет на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград".

 

22.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на рарешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен" от "Перли 2016" ЕООД, село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

09.02.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване за откриване  на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево, село Огняново- община Гърмен" от Валери Сидеров, Снежана Гераксиева и Надежда Сидерова-град Гоце Делчев.

 

07.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от общинска администрация с. Гърмен : " Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на река Канина в района на Огняновски минерални бани", общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

28.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявление по заявление от Сюлейман Чолаков, село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

 

24.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение: "Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград".

 

17.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявление по заявление на Адиле Куртева, село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

06.01.2022 г.

Съобщение за публично обявяване на заявление от Кмета на община Гърмен.

 

04.01.2022 г.

Заповед за определяне на границите на районите за организирано сметосъбиране на битови отпадъци за 2022 г.

 

04.01.2022 г.

График за събиране на смесените битови отпадъци на територията на община Гърмен за 2022 г.

 

29.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на хотелски комплекс със зона за релакс, търговски обект, кафе-аперетив и гаражи в местност "ГРАДЕЦ-ПАДИНЕТО-БАНИТЕ" землище на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

 

15.12.2021 г.

Решение №581 от 02.12.2021 г. за проучване на скално-облицовъчни материали-подземни богатства в площ Кюмк, землище с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

06.12.2021 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона.

 

24.11.2021 г.

Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за третиране и последващо рециклиране на предварително сепарирани и сортирани отпадъци и изграждане на БКТП, тип БМ в УПИ XI-669, кв. 61 по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград и кабелно електрозахранване 20 kV на БКТП".

 

23.11.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изграждане на площадка за третиране на отпадъци.

 

17.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение:"Пункт за годишни технически прегледи, смяна на масла и гуми, автомивка, кафене, магазин за хранителни стоки и офиси" от Фаик Таиров, жител на с. Боголин.

 

17.11.2021 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП: "Добив на подземни богатства в землището на с. Крушево" общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на 5 броя вилни сгради и сондажен кладенец в землището на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград.

 

05.11.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изграждане на паркинг в село Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

 

29.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен:"Реконструкция на външни водопроводи в село Осиково и село Рибново", община Гърмен, област Благоевград.

 

25.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен:"Промяна начина на трайно ползване на имот в местност "Бунаря", землище на село Рибново, община Гърмен, обл. Благоевград от "Нива" в "Друг вид земеделска земя".

 

20.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация село Гърмен:"Промяна НТП на имот в село Рибново".

 

20.10.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП - Разработване на находище за скалнооблицовачни материали.

 

14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-С-ИЕ" ЕООД за добиване на подземни богатства. 

 

13.10.2021 г.

Публично обявление по заявление на ЕТ" Александър Шамов" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

 

12.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление с вх. № 53-00-270 от 05.08.2021 от ЕТ „Александър Шамов - Драма 21” град Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград

 

 12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация с. Гърмен:"Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 62640.49.1034 с площ 3000 кв.м. в местността "Чуклата" землище село Рибново, община Гърмен, обл. Благоевград от "Нива" в "Друг вид земеделска земя".

 

11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждения по КККР землище село Скребатно

 

04.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявление  по заявление на Мустафа Чавдаров, жител на с. Дебрен, общ. Гърмен

 

 14.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от Общинска администрация с. Гърмен:"Корекция на дерета на улици между основни точки 12-28 и 181-187 по плана на село Гърмен".

Изтеглете:Тук 

 

13.09.2021 г.

Публично обявление по заявление на " Макето-Димитър Касов" село Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

13.09.2021 г.

Информация по пр. 2 за инвестиционно предложение с възложител ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ

 

08.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявление по заявление от  Кмета на община Гърмен

 

 

24.08.2021 г.

Уведомление за ИП за изграждане на зоопарк в село Дъбница

 

24.08.2021 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП“Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен Горно Дряново и Ковачевица и  реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в Л

 

04.08.2021 г.

Съобщение относно публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен

 Изтеглете: Тук

 

11.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "ДИМИТЪР ХРИСТОВ- НЕТИ"  - изграждане на площадка за третиране и рециклиране на отпадъци.

Изтеглете:Тук

 

29.07.2021 г.

Публично обявление по заявление на "Лорис-1" ЕООД град София, общ. Триадица

Изтеглете:Тук

 

28.07.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение изграждане на "Търговска сграда - АВТОСЕРВИЗ".

Изтеглете:Тук

 

12.07.2021 г.

Уведомление за инвесиционно предложение  "Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения на селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица".

Изтеглете:Тук

 

06.07.2021 г.

Решение №564 от 18.06.2021 г. за проучване на строителни материали

Изтеглете:Тук

 

28.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг за обслужване на хотелски комплекс"

Изтеглете:Тук

 

28.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Соларен парк до 30 киловат часа за допълнителни енергийни мощности за хотелски комплекс"

Изтеглете:Тук

 

21.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "БЕТОН" ЕООД

Изтеглете:Тук

 

18.06.2021 г.

Публично обявление на заявление от "В и К" ЕООД, град  Благоевград.

Изтеглете:Тук

 

03.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за третиране на строителни отпадъци.

Изтеглете:Тук

 

 03.06.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на салон в село Долно Дряново.

Изтеглете:Тук

 

31.05.2021 г.

Съобщение относно прилагането на подробния устройствен план за регулация и застрояване на курорт " Огняновски минерални бани" одобрен с Решение № 317/ Протокол №27 от 19.10.2006фгодина на Общински съвет село Гърмен за 2020 година.

17.05.2021 г.

Публично обявление от ЕТ "Мираж-Вили Куртова" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук

 

17.05.2021 г.

Публично обявление от ЕТ "Копривлен СоларI-Венета Стойчева" за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук

 

22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Разработване на находище за скалнооблицовъчни материали "Сливнишки дол" разположено в землището на село Крушево, община Гърмен".

Изтеглете:Тук

 

22.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Проектиране,изграждане и обзавеждане на физкултурен салон на обединено училище "Христо Ботев" в УПИ I, кв. 26 по плана на село Дъбница, община Гърмен".

Изтеглете:Тук

 

16.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплексоване на излезли от употреба моторни превозни средства"

Изтеглете:Тук

 

Регистър за съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост

 

14.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Корекция на дере в село Хвостяне".

Изтеглете :Тук

 

12.03.2021 г.

Съобщение относно: Публично обявление по заявление на Кмета на община Гърмен,за издаване на разрешително за водовземане от подземни води,чрез съществуващи водовземни съоръжение.

Изтеглете: Тук

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

09.02.2021 Г.

Проект за определяне на СОЗ около КЕИ "Кутревите блата", село Рибново.

Изтеглете: Тук

 

08.02.2021 г.

 Уведомление за инвестиционен проект "Корекция на река Върбица в регулацията"

 Изтеглете: Тук

 

01.02.2021 г

Съобщение относно: Публично обявяване на заявление с вх. № 53-00-22 от 12.01.2021 г. от "Сани Холидей - 2011" ЕООД, град Асеновград за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново- Гърмен", село Огняново и село Гърмен.

Изтеглете: Тук

 

19.01.2021 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение от "МЕТАЛ-ИНВЕСТ" ЕООД с. Гърмен

Изтеглете: Тук

 

15.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Проливните дъждве от 09.01.2021 г. довели до излизане от коритото на река Места.

 

12.01.2021 г. 

Съобщение относно: Откриване на процедура за изменение на разрешително за водоземане от подземни води. 

 

 12.01.2021 г.

Съобщение относно: Откриване за процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. 

 

 11.01.2021 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление с вх. № 53-00-496/02.12.2020 от "ВИП СИТИ ИНВЕСТ" ЕООД, село Буково.

 

04.01.2021 г.

 ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2021 Г.

Изтеглете : Тук

 

 17.12.2020 г.

Заповед за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране на битови отпадъци.

 

 07.12.2020г. 

Публично обявяване на заявление от Управителя на "ВИК" ЕООД Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води

 Изтеглете: Тук

 

22.10.2020 г.

Публично обявяване по заявление от Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Изтеглете: ТУК

 

12.10.2020 г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-381/23.09.2020 г. от  ЕТ "Гълъбица Мавродиева" село Огняново,   община Гърмен за изменение  на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

 07.10.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 53326.500.43 с площ от 3, 645 дка в местността "Градец-падинето", землище на село Огняново от "Пасище, мера" в "Друг вид земеделска земя".

Изтеглете: ТУК!

 

29.09.2020 г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-350/27.08.2020 г. от  "Шарков" ЕООД село Огняново,   община Гърмен за изменение  на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

28.09.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на подпорна стена на река Канина", община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: ТУК

 

03.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на търговска сграда и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 90 м. в ПИ  с идентиф. 18366.96.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен" с възложител "Лукс пелет" ЕООД

Изтеглете: ТУК

 

01.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за гости в ПИ № 034178  село Огняново"

 

 21.08.2020 г.

Публично обявяване от "Аралдика", гр. София за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново - Гърмен" , село Марчево и село Огняново, община Гърмен.

 

 11.08.2020

Обява от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

 

30.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентиф. 53326.500.53 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен." 

Изтеглете: ТУК

 

 29.07.2020 г.

Публично обявяване от "Места 57-58" ООД, с. Дъбница за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: ТУК

 

Публично обявяване от Иванка  Алексова и Костадин Алексов, село Огняново, община Гърмен за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище "Огняново-Гърмен", с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: ТУК

 

17.07.2020г.

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-241/03.07.2020г. от "МИРАЖ-ВИЛИ КУРТОВА" село Огняново,   община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

15.07.2020г. 

Публично обявяване по заявление с вх.№53-00-226/24.06.2020 г. от "ВИП СИТИ ИНВЕСТ" ЕООД, село Буково, община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново - Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК 

 

14.07.2020 г. 

Публично обявяване по заявление с вх. №53-00-237/30.06.2020 г. от "Вила Рай" ЕООД, село Огняново, община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК

 

 14.07.2020 г. 

Публично обявяваня по заявление с вх. №53-00-236/30.06.2020 г. от "Канина" ЕООД, село Огняново, община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен".

Изтеглете: ТУК

 

 10.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ IX- 47 и УПИ X -46, 645, кв. 3 по плана на с. Гърмен"

Изтеглете: ТУК

 

 08.07.2020 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Открит паркинг в имот с идентиф. 37472.42.63, м. "Миливада", землище на село Ковачевиц, община Гъмен."

Изтеглете: ТУК

 

03.07.2020 г. 

Съобщение относно: Публично обявяване по заявление от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, град София.

Изтеглете: ТУК

 

 11.06.2020 г.

Съобщение относно Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-453/10.04.2020 г. от Феим Атипов, Набие Атипова и Фикрие Атипова, село Рибново, общ. Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на находище "Огняново-Гърмен, с. Марчево и с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград."

Изтеглете: ТУК

 

 10.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Открит паркинг в имот с идентификатор 37472.42.63, местност „Миливада“, землище на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете: ТУК

 

 05.05.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенецв поземлен имот с проектен идентификатор 18366.96.36 и площ 5.00 дка по одобрени КККР на с. Гърмен, община Гърмен"

Изтеглете: ТУК!

 

03.04.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална зала" в УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен

Изтеглете: ТУК!

 

17.03.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода за село Рибново", община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглте: ТУК!

 

10.03.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, зала за тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в поземлен имот с идентиф. 18366.96.36 и площ 5.00 дка (образуван от имот с идентиф. 18366.96.10) по одобрени КККР на с. Гърмен, община Гърмен"

Изтеглете:ТУК!

 

 17.02.2020 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление о ГеоргиГогов, село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден басейн.

Изтеглете: ТУК!

 

07.02.2020 г. 

Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м.) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатрои 53326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК!

 

 07.02.2020 г. 

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 43606.6.30 и 43606.6.32 в местността "Алиева дъбика" по КККР на землище с. Лещен.

Изтеглете: ТУК!

 

04.02.2020 г.

Съобщение за публично обявяване по заявление от "Лукспелет" ЕООД за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден басейн.

Изтеглете: ТУК!

 

31.01.2020 г. 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на многофункционална зала" в УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен.

Изтеглете: ТУК!

 

28.01.2020 г.

Съобщение относно публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Канина.

Изтеглете: ТУК!

 

17.01.2020 г. 

Уведомления за инвестиционни предложения " Жилищно строителство в поземллени имоти с идентификатори 43606.6.30 и 43606.6.32 в местносста "Алиева дъбика" по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград"

Изтеглете: ТУК !

 

14.01.2020 г.

Решение №528/20.12.2019 г. на Министъра на енергетиката за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Арабка".

Изтеглете: ТУК!

 

13.01.2020 г.

Съобщение за публично обявяване на заявление от "Билдинг тренд" ЕООД с. Дъбница за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоражение.

Изтеглете: ТУК!

 

09.01.2020 г.

Решение №810/27.12.2019 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайс, от находище "Умата", разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на "Фемили - Филибев - С-ИЕ" ООД - София.

Изтеглете: ТУК!

 

 07.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м.) от поземлен имот с идентиф. 53326.34.93 и поземлени имоти с идентиф. 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен."

Изтеглете: ТУК!

 

 06.01.2020 г.

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2020 Г.

Изтеглете : Тук

 

19.11.2019 г.

Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-856 от 19.02.2016 г. от ЕТ "Гълабица Мавродиева", село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерално находище "Огняново - Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

 07.11.2019 г.

Искане за преценяване на необходимост от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт "Огняновски минерални бани" община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

01.11.2019 г.

Заповед №428/01.11.2019 г. за определяне на границите на районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци.

Изтеглете: Тук!  

 

27.09.2019 г.

Публично обявяване по заявление с вх. №94-00-658/11.09.2019 г. от Валери Сидеров, Снежана Гераксиева и Надежда Сидерова, гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Вапцаров" №9, област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерално находище "Огняново - Гърмен", село Марчево и село Огняново, община Гърмен. 

Изтеглете: Тук!

 

 21.08.2019 г.

Уведомление за инвестиционно намерение от "Шербетов - М" за изменение  ов - М" за изменение на ПРЗ на УПИ V-63 и УПИ VI-63 по плана на Курорт "Огняновски минерални бани"

Изтеглете: Тук!

 

 05.08.2019 г.

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

Изтеглете:Тук!

 

 08.07.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в ПИ № 53326.500.91 по плана на курорт Огняновски минерални бани.

Изтеглете: Тук!

 

 10.06.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на спортно развлекателен комлекс в имот с №000034, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград".

Изтеглете: Тук!

 

 23.05.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти от участък "Айселана - 2" на находище "Айселана", землище на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете: Тук!

 

 04.04.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от находище "Раденка" в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград".

Изтеглете: Тук!

 

 27.03.2019 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване НН на "Търговски обект" в УПИ VII-555. кв. 45 по плана на с. Дъбница, Община Гърмен".

Изтеглете: Тук! 

 

 18.02.2019 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона.

Обект: Речно водохващане "Върбица" на река Върбишки дол, служещо за питейно-битово водоснабдяване на село Ореше с ЕКАТТЕ 53727, община Гърмен.

Изтеглете: Тук!

 

29.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на хотелски комплекс в ПИ 31057, местност  Гюровица , землище село Огняново.  

Изтеглете: Тук! 

 

09.11.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на ВиК ЕООД - Благоевград за възстановяване на съществуващ праг, изграден в река Канина за защита на довеждащ водопровод под дъното на р. Канина в землището на село Огняново, община Гърмен.

Изтеглете: Тук!

 

 Съобщение 

 Публично обявяване на заявление с вх. № PP-01-145/12.06.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект дере, приток на река Канина, с цел заустване на отпадъчни  води в повърхностни води за експлоатация на обект " Канализационна система на село Лещен ", общ.  Гърмен, обл.  Благоевград.

 Изтеглете: Тук

 

25.07.2018 г.

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване"

 

 29.06.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение.

Изграждане на птицекланица е поземлен имот №054009, местност "Чучурите", землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Тук

 

  27.04.2018 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложeние.

Изграждане на "Семеен хотел" в ПИ №126061 местност "Старо село", землище с. Гърмен.

Тук

 

 27.04.2018 г.

Обявление за издадено разрешително №476  на министера на енергетиката  за проучване на скално - облицовачни материали в площ "Симона"

Тук

 


 

Обява

 

Сряда, 28 Март 2018 

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното намерение на община Гърмен: "Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион  Гърмен - Босилово по Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Бивша Югославска Република Македония, Бюджетна линия №2014ТС16I5CB006-2018-2"

 

Цялата обява може да изтеглите от Тук


 

 ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

05.02.2018 г.

Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно - хигиенна зона около "Млекопреработващо предприятие " в имот №029027 землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград.

Изтеглете : Тук!

  


 

 

ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

20.12.2017г.

Проект за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение " Требешко дере",с.Рибново,общ. Гърмен.

Изтеглете: Тук !


 

 РЕШЕНИЕ №28 /13.11,2017г.

14.11. 2017г.

На основание чл.72, ал.1, т.1  и ал.2, във връзка с чл.52, ал. 1, т.4, и чл.78а от Закона за водите издава Решение №28/13.11.2017г.за изменение на Разрешително №10 от 29.04.2013г.за водовземане от минерална вода,изменено с Решение №24/31.05.2016г.

Изтеглете пълния текст на разрешението от ТУК !

 


 

   16.10.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

"Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ XIV -I-398 ,кв.47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград."

Изтеглете :Тук !

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

27.10.2017г.

Публично обявяване на заявление с вх . № 53-00-190 (1) от 26.10.2017г. за изменение на разрешително за водовземане от минерално находище " Огняново-Гърмен, с.Огняново  и с. Гърмен, община Гърмен, област хБлагоевград".

Изтеглете : Тук !

 


 

 

Регионална програма за управление на отпадаците 

07.03.2017 г.

Тука може да изтеглите Регионалната програма за управление на отпадаците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г.; Анализ на състоянието на управлението на отпадаците в РСУО - Гоце Делчев и Съобщение.

Изтеглете: ТУК!