Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Състав на ОбС

Състав на ОбС

Списък на общинските съветници мандат 2023 г. - 2027 г.

1. Ахмед Вранчев - 

2. Али Али Хатип  -  

3. Асим Чауш - 

4. Айдън Мохамед - 

5. Ахмед Ходжов - 

6. Владислав Качариев - 

7. Джаит Чауш- 

8. Джемал Таламанов -

9. Джемал Робов - 

10. Емил соленков -

11. Ибрахим Джуркин- 

12. Красимир Пендев -

13. Кямран Абдиков-

14. Мустафа Узун -

15. Рифат Ходжа - 

16. Феим Мусанков -

17. Явор Куйбишев - 

 

 

Общинският съвет:

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;

3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

6. Определя размера на местните такси;

7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;

16. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;

19. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. Одобрява символ и печат на общината;

21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

23. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

24. Изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

25. Приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.