Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Секретар

 

  Секретар

Секретар на община Гърмен

Силвена Русева

Централа 07523/2040,

Вътрешен 104

GSM: 0882 966 757

Силвена Росенова Русева – родена 1961 г. в с. Огняново, обл. Благоевград - инженер-агроном, учител по селскостопански дисциплини, учител по химия.

1. До 1992 г. - плановик и икономист в системата на АПК /ТКЗС/;

2. До 2000 г. - учител, възпитател и помощник директор;

3. От 2000 г. до сега – секретар на община Гърмен.

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

7. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината със закон или с друг нормативен акт.