Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Местни данаци и такси
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

1-1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2-2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

3-2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

4-2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

5-2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

6-2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

7-2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

8-2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

9-2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

10-2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

11-2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения