Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Други административни услуги

Списък – 16 на Други административни услуги предоставяни от общинска администрация с. Гърмен към 01.09.2017 г.

Образци на заявления за други административни услуги предоставяни от общинска администрация с. Гърмен към 01.09.2017 г.

16-1 Декларация за определяне на ТБО според количеството

16-2 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

16-3 Справка-декларация по чл. 116, ал. 3 от ЗТ за реализираните нощувки

16-4 Заявление за освоб. на част от ТБО за имот, който не се използва през цялата година

16-5 Заявление за освобождаване на част от ТБО за имот, за който няма организирано сметоизвозване

16-6 Молба -декларация за освобождаване от ТБО за незастроет парцел

16-7 Заявление за освобож. на 50% от ТБО и данък МПС за хора с трайни увреждания

16-8 Искане за прихващане или възстановяване

16-9 Заявление за отписване на вземания (глоба по давност)

16-10 Заявление за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от ДиОПФ

16-10-1 Приложение 1

16-10-2 Приложение 2

16-10-3 Приложение 3

16-10-4 Декларация-задълж.

16-11 Заявление за закупуване на имот с ОПС

16-12 Заявление за учредяване право на пристрояване и-или надстрояване

16-13 Заявление за учредяване ново право на строеж

16-14 Искане за сключване на граждански брак

16-15 Заявление за издаване на препис от решение на ОбС

16-16 Заявление за ползване на тротоарно право