Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Върнати и оспорени решения » Върнати решения

 

ПРОТОКОЛ №6/27.03.2024 г.

Върнато решение със Заповед № ОА-АК- 92 / 10.04.2024 г. на Облстния управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №6/27.03.2024 г.

Върнато решение със Заповед № ОА-АК- 91 / 10.04.2024 г. на Облстния управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №5/15.02.2024 г.

Върнати решения със Заповед №ОА-АК-49/ 01.03.2024 г. на Областния управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №43/30.05.2023 г.

Върнати решения със Заповед №ОА-АК-131/ 19.06.2023 г. на Областния управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №31/22.07.2022 г.

Върнати решения със Заповед №ОА-АК-252/ 05.08.2022 г. на Областния управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №25/28.02.2022 г.

РЕШЕНИЕ №645 - Върнато със Заповед №ОА-АК-80/ 15.03.2022 г. на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №24/ 28.01.2022 г.

Върнато със Заповед №ОА-АК-34/11.02.2022 г. на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №20/30.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ №527 - Върнато със Заповед №АО-АК-262/13.10.2021 г. на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №19/27.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ №488- Върнато със Заповед №АО-АК-231/13.09.2021 г. на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №10/09.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ №223- Върнато със Заповед №ОА–АК-201/23.10.2020г.   на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №10/09.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ №222- Върнато със Заповед №ОА–АК-202/23.10.2020г.   на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №9/14.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ №212- Върнато със Заповед №ОА–АК-186/30.09.2020г.   на Областен управител на област Благоевград

 

ПРОТОКОЛ №9/14.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ №211- Върнато със  Заповед №ОА–АК-185/30.09.2020г.  на Областен управител на област Благоевград

  

ПРОТОКОЛ №8/04.08.2020 г. 

РЕШЕНИЕ №181- Върнато със  Заповед №ОА–АК-170/19.08.2020 г.  на Областен управител на област Благоевград

 

 

ПРОТОКОЛ №5/21.02.2020 г. 

РЕШЕНИЕ №99- Върнато със  Заповед №ОА–АК-78/06.03.2020 г.  на Областен управител на област Благоевград

 

 

ПРОТОКОЛ №43/17.09.2018 г 

РЕШЕНИЕ №538- Върнато със  Заповед № ОА – АК-267/02.10.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

РЕШЕНИЕ №540- Върнато със  Заповед № ОА – АК-268/02.10.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

  

РЕШЕНИЕ №546- Върнато със  Заповед № ОА – АК-269/02.0102018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

 

 ПРОТОКОЛ №42/21.08.2018 Г. 

РЕШЕНИЕ №535- Върнато със  Заповед № ОА – АК-227/31.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

 

ПРОТОКОЛ №41/17.08.2018 Г. 

 РЕШЕНИЕ №523- Върнато със  Заповед № ОА – АК-222/31.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

 РЕШЕНИЕ №524- Върнато със  Заповед № ОА – АК-223/31.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

 РЕШЕНИЕ №528- Върнато със  Заповед № ОА – АК-224/31.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

РЕШЕНИЕ №532- Върнато със  Заповед № ОА – АК-225/31.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

РЕШЕНИЕ №534- Върнато със  Заповед № ОА – АК-226/31.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

 

ПРОТОКОЛ №39/01.08.2018 Г. 

 РЕШЕНИЕ №494 - Върнато със  Заповед № ОА – АК-209/15.08.2018 г.   на Областен управител на област Благоевград

 

РЕШЕНИЕ №495 - Върнато със Заповед № ОА – АК-210/15.08.2018 г. на Областен управител на област Благоевград

 

РЕШЕНИЕ №499 - Върнато със   Заповед № ОА – АК-211/15.08.2018 г. на Областен управител на област Благоевград

 

РЕШЕНИЕ №504 - Върнато със  Заповед № ОА – АК-212/15.08.2018 г. на Областен управител на област Благоевград

 

 

ПРОТОКОЛ №37/04.06.2018 Г

РЕШЕНИЕ № 465 - Върнато със Заповед № ОА-АК-163/15.06.2018 г. на Областен управител на област Благоевград

 

Не дава съгласие за предоставяне на имот № 028143 с площ от 1,363 дка, находящ се в местността “Падинето“, землище на село Огняново, актуван с АЧОС № 1006/12.02.2018 година, на ОСЗ село Гърмен за възстановяване правото на собственост на наследниците на Лина Ангелова Герова- бивш жител на село Огняново, чрез Нина Костадинова Герова.

 

 

ПРОТОКОЛ № 28/21.09.2017 г

 РЕШЕНИЕ № 352  – Върнато със Заповед № ОА-АК-347/06.10.2017 г. на Областен управител на област Благоевград

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на поземлен имот № 008019 (нула нула осем хиляди и деветнадесет) с начин на трайно ползване Нива с площ от 2,651 (две цяло шестстотин петдесет и един) дка, десета категория, находящ се в местността „Горна валта" по плана за земеразделяне на село Балдево с ЕКАТТЕ 02381, при граници и съседи на имота: № 000055 Полски път на община Гърмен, № 000074 Канал на МЗХ-ХМС, № 008010 Нива на община Гърмен, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1044 от 22.05.2015

год., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1045 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 год., Акт за частна общинска собственост № 1046 от 22.05.2015 година, вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1047 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1048 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1049 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г., Акт за частна общинска собственост № 1050 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 година, Акт за частна общинска собственост № 1051 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г. и Акт за частна общинска собственост № 1052 от 22.05.2015 г., вписан в Агенцията по вписвания на 05.06.2015 г.

     II. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 15 (петнадесет)
лева на декар

      III. Упълномощава Кмета на Общината да открие Процедурата, проведе търга и сключи договор за наем.

 

 

РЕШЕНИЕ № 353  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-348/06.10.2017 г. на Областен управител на област Благоевград

. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на поземлен имот № 031260 (нула тридесет и една хиляди двеста и шестдесет) с начин на трайно ползване Нива с площ от 15,000 (петнадесет) дка, девета категория, находящ се в местността „Потока" по картата на възстановената собственост на село Скребатно с ЕКАТТЕ 66874, при граници и съседи на имота: № 031256  Нива на община Гърмен, № 031124 Нива наел. на Димитър Петров Карамфилов, № 031262 Нива на община Гърмен, № 031210 Нива на Стоян Апостолов Кавръков, № 031262 Нива на община Гърмен, № 031255 Нива на община Гърмен, № 031262 Нива на община Гърмен, №031218 Нива на община Гърмен, № 031262 Нива на община Гърмен, № 031261 Нива на община Гърмен, № 031135 Използвана ливада наел. на Аспарух Симеонов Ведев, № 031134 Използвана ливада на Иван Костадинов Праматарски, съгласно Акт за частна общинска собственост № 3297 от 30.08.2017 год., вписан в Агенцията по вписвания град Гоце Делчев.

2.Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 15 (петнадесет)
лева на декар.

3.Упълномощава Кмета на общината да открие процедурата, проведе търга и сключи договор за наем.

 

РЕШЕНИЕ № 355  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-349/06.10.2017 г. на Областен управител на област Благоевград

 

1.Открива процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 3/4 (три четвърти) идеални части от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 114 /сто и четиринадесет/ кв.м. и 3А(три четвърти) идеални части от земята, находяща се в имот с номер 007094 /седем хиляди и деветдесет и четири/, с начин на трайно ползване ливада, с площ за имота от 2.000 дка. /две хиляди/кв. м, десета категория, находяща се в местността „ГАТЕРА", по картата на землището на село Ковачевица, община Гърмен.

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 8 250 лева без включен ДДС и определя същата като начална тръжна цена.

3. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедурата по продажба на имота чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно ЗОС и НРПУРОбИ.

 

 


 

ПРОТОКОЛ № 26/21.07.2017 г. 

РЕШЕНИЕ № 318  – Върнато със Заповед № ОА-АК-257/04.08.2017 г. на Областен управител на област Благоевград    

1.Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот - частна общинска собственост, а именно 420/1380 идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ IX /девети/, планоснимачен № 252, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград и с площ на имота 1380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м. при граници и съседи: От север УПИ VI - 253 – Тодор и Здравка Цикови; От юг - улица; От изток - УПИ VIII - 252 - Ахмед Исуфов Мутишев; От запад - общински терен.

2.  Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер

8 400.00 /осем хиляди и четиристотин/ лева без ДДС и определя същата като цена за дела на общината.

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 319  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-256/04.08.2017 г. на Областен управител на област Благоевград

 1. Открива процедура за прекратяване на съсобственост в недвижим имот -частна общинска собственост, а именно: 78/582 идеални части от имот планоснимачен № 907 /деветстотин и седем/, кв.32 /тридесет и две/ по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград одобрен със Заповед № 9 от 1999 год. и с площ от 78 /седемдесет и осем/ кв.м., с която площ участва в образуването на УПИ XVI /шестнадесет/, с площ за целия урегулиран имот 582 / петстотин осемдесет и два/ кв.м., при граници и съседи: На имот пл. № 907: От две страни улица ; Имот пл. № 658 - на Виолета Николова Попова; УПИ II-648- на насл. на Георги Тунчев; На УПИ XVI: От две страни улица; УПИ I -647 - на Ахмед Мусли; УПИ П-648 - на насл. на Георги Тунчев.

2. Одобрява изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 1 200.00 / хиляда и двеста/ лева без ДДС и определя същата като цена за дела на общината.

3. Възлага на Кмета на общината да извърши продажбата на дела на общината от недвижимия имот с цел прекратяване на съсобственост, по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 320  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-258/04.08.2017 г. на Областен управител на област Благоевград 

Утвърждава пазарни цени за учредяване на отстъпено право на строеж за жилища и гаражи. Право на надстрояване и/или право на пристрояване в населените места на община Гърмен, изготвени от лицензиран оценител както следва:

1. Жилища в Гърмен, Огняново,   Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и

Долно Дряново:

 - Първа зона                                                                                          - 3.50 лв. на кв.м.

 - Втора зона                                                                                                     - 3.00 лв. на кв.м.

2. Жилища в Ореше, Осиково, Скребатно, Хвостяне, Крушево, Марчево и

Балдево:                                                                                                              - 2.00 лв. на кв.м.

3. Гаражи в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и

 Долно Дряново:

- Първа зона                                                                                            - 3.00 лв. на кв.м.

- Втора зона                                                                                           - 2.50 лв. на кв.м.

4. Гаражи в Ореше, Осиково, Скребатно, Хвостяне, Крушево, Марчево и

Балдево:                                                                                                              - 1.50 лв. на кв.м.

 

РЕШЕНИЕ № 321  –  Върнато със Заповед № ОА-АК-259/04.08.2017 г. на Областен управител на област Благоевград 

Утвърждава пазарни цени на недвижимите имоти - частна общинска собственост, представляващи прилежащи терени на изградени жилищни сгради въз основа на отстъпено право на строеж, изготвени от лицензиран оценител както следва:

1. Имоти в Гърмен, Огняново, Дъбница, Рибново, Дебрен, Горно Дряново и Долно Дряново:

- Първа зона                                                                                            - 6.60 лв. на кв.м.

- Втора зона                                                                                           - 4.40 лв. на кв.м.

2.Имоти в Ореше, Осиково, Скребатно и Хвостяне:                     - 3.50 лв. на кв.м.

3. Имоти в Крушево, Марчево и Балдево:                                         - 3.00 лв. на кв.м


 

ПРОТОКОЛ № 24/11.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 297 – Върнато със Заповед № ОА-АК-176/25.05.2017 г. на Областен управител на област Благоевград 

Не приема предложението на Кмета на общината за утвърждаване на образците от книжата за провеждане на местния референдум в с. Марчево на 18.06.2017 г. и одобряване на разходите за организирането и финансирането му.