Община Гърмен » Достъп до информация » 4. ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

СПИСЪК ОТ РЕСУРСИ В УЧРЕЖДЕНСКИ АРХИВ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН – ЧИИТО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ВЕДОМОСТИ СЕ СЪХРАНЯВАТ В ОБЩИНАТА, И ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (УП-1, УП-2 и УП-3)

 

  1. Общинска администрация и всички кметства към Общината  - 01.01.1960 година до момента – включително Програми за временна заетост (ПВЗ), Общински народен съвет (ОбНС),Селски народен съвет(СНС);
  2. Детски градини и училища, находящи се на територията на Община Гърмен – от 01.01.1960 година до 31.12.2007 година (След 2007 год. В съответното учреждение – Училище или  детска градина)

 

Дата 01.02.2017 г.

 

Информационни масиви, използвани от Община Гърмен, съгласно приложенията към Инструкцията за защита на личните данни в община Гърмен и нивото на въздействие върху тях

 

Регистри

Поверителност

Цялостност

Наличност

Общо за регистъра

Регистър кадри

високо

високо

високо

високо

Регистър на ведомости и възнаграждения

ниско

ниско

ниско

ниско

Регистър на граждански договори

високо

високо

високо

високо

Информационна система за управление на документооборота

ниско

ниско

ниско

ниско

Архив на общинска администрация

Изключително високо

високо

високо

високо

Регистър актове за раждане

Изключително високо

високо

високо

високо

Регистър за актове за граждански брак

Изключително високо

високо

високо

високо

Регистър за актове за смърт

Изключително високо

високо

високо

високо

Регистър на заявен постоянен адрес

ниско

ниско

ниско

ниско

Регистър на заявен настоящ адрес

ниско

ниско

ниско

ниско

Регистър Население

Изключително високо

високо

високо

високо

Регистър за административно наказателна дейност

ниско

високо

високо

високо

Регистър за прием на декларации и заявление по ЗМДТ

високо

високо

високо

високо

Регистър за подадени искания за възстановяване на местни данъци и такси

ниско

ниско

ниско

ниско

Кадастрален регистър към кадастрални те карти

ниско

ниско

ниско

ниско

Регистър на извършващите таксиметрова дейност с разрешителни, издадени от Кмета на общината

ниско

ниско

ниско

ниско

Регистър на всички категоризирани туристически обекти от Кмета на община Гърмен

високо

високо

високо

високо

Регистър на съставени административни актове и издадени наказателни постановления/стопанска дейност/

ниско

ниско

ниско

ниско

Ниво на въздействие за групата от 19 регистри:

високо

 

 ДОКУМЕНТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ОТ ТУК!