Община Гърмен » Общинска администрация » Телефонен указател

Телефонен указател

 

Кмет на общината
Феим Иса
0887/477 277,
Централа: 07523/2040, 07523/2047

Зам.-кмет
Ахмед Вранчев
0878/880 315,
Централа: 07523/2040, вътрешен 110

Зам.-кмет
Рефат Атипов
0882/966 763,
Централа: 07523/2040, вътрешен 105

Зам.-кмет
Владимир Донков
0882/966 754,
Централа: 07523/2040, вътрешен 124 

Главен архитект
Джемал Башов
Централа: 07523/2040, вътрешен 105

Вр. и. д. Секретар на общината
Мария Попова
0882/966 757,
Централа: 07523/2040, вътрешен 104

Председател на Общински съвет – Гърмен
Денислав Шенгов
0894/349 036
Централа: 07523/2040, вътрешен 113

Финансов контрольор
Сюлейман Османчев
0885/ 243 701,
Централа: 07523/2040, вътрешен 111

Младши експерт "ОМП, ГЗ, класифицирана информация и архив"
Иван Ирмиев
Централа: 07523/2040, вътрешен 106

Вр. и. д. Директор на дирекция “ФПА, ИО и ЧР”
Орхан Гавазов
Централа: 07523/2040, вътрешен 103

Отдел “ФПО”
Вр. и. д. Началник отдел
Елис Шаркова
0882/966 759,
Централа: 07523/2040, вътрешен 112

Мл. експерт „Контрол по ЗТ и ЗМДТ”
Милен Дедьов
0882 966 787,
Централа: 07523/2040, вътрешен 111

Юрисконсулт
Селвие Пендева
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Ст. счетоводител
Нуша Вранчева
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Счетоводител – касиер
Миглена Русева
Централа: 07523/2040, вътрешен 112

Ст. счетоводител
Нериман Мустафа
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Ст. счетоводител
Румен Ярчев
Централа: 07523/2040, вътрешен 116

Ст. Експерт "Местни приходи"
Гюлфе Гега
0882/900 444,
Централа: 07523/2040, вътрешен 120

Ст. специалист "Касиер местни приходи"
Румяна Попова
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Началник отдел “Човешки ресурси, административно и информационно обслужване”
Силвия Хаджиева
0882/966 753,
Централа: 07523/2040, вътрешен 122

Мл. експерт/секретарка/
Асибе Мейзин
0882/900 443,
Централа: 07523/2040, 07523/2047, вътрешен 101

Деловодител
Виолета Илчева
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Секретар на МКБППНМ
Елена Русева
Централа: 07523/2040, вътрешен 123

Мл. експ. “Информационно осигуряване”
Васил Горанов
0882/966 751,
Централа: 07523/2040, вътрешен 

Експерт по сигурността на информационните и комуникационни технологии
Селвер Аличова
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. Експерт техн. секретар на ОбС
Снежана Куйбишева 
0882/966 768
Централа: 07523/2040, вътрешен 115

Изпълнители шофьори
Джемал Сердар

Директор на дирекция ЕМП и ГРАО
Йорданка Донкова
0887/459 168,
Централа: 07523/2040, вътрешен 109

Директор на дирекция ПЕС, ТСУ и ХД
Петър Тигалонов
0879/659 694,
Централа: 07523/2040, вътрешен 114

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Христина Кишева
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Фатме Ислям
0882/966 775,
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС"
Емине Узунова
0882/966 775
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС и ЕИВ"
Фикрие Бошнакова
0882/966 775
Централа: 07523/2040, вътрешен 117

Мл. експерт "Програми на ЕС, образованието, младежта и спорта"
Ахмед Гогунч
0882/966 773
Централа: 07523/2040, вътрешен 122

Ст. специалист "НС и АСК"
Изет Гавазов
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист "Кадастър и регулация"
Шукри Османчев
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист ТСУ
Мустафа Таламонв
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Ст. специалист ТСУ
Ибраим Чолак
Централа: 07523/2040, вътрешен 118

Мл. експерт /общинска собственост/
Адиле Комар
Централа: 07523/2040, вътрешен 108

Мл. експерт ГРАО
Фатме Улан
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 107

Специалист ГРАО
Бойка Попова
0882/966 770,
Централа: 07523/2040, вътрешен 107

Младши експерт "Местни приходи"
Даниела Пидева
Централа: 07523/2040, вътрешен 120

Стажант одитор
Селвина Ислямова
0879/659 662,
Централа: 07523/2040, вътрешен 119

Стажант одитор
Хамид Юсниев
0879/659 662,
Централа: 07523/2040, вътрешен 119

Мл. експерт ГРАО
Кметство Горно Дряново
Сафея Скендерова
0879/659 666

Специалист деловодител и МП
Кметство Горно Дряново
Фатме Хаджиева
0882/966 752

Мл. експерт ГРАО
Кметство Дъбница
Стела Костова-Шоколарева
0882/966 774

Ст. експерт “ДДАОО”
Кметство Рибново
Кимиле Уланова
0882/966 779

Мл. експерт деловодител и МП
Кметство Рибново
Фатме Гурдал

Специалист ГРАО
Кметство Долно Дряново
Джемал Булгур
0882/966 766

Специалист деловодител и МП
Кметство Долно Дряново
Вели Шукриев
0882/966 784

Мл. експерт ГРАО
Кметство Огняново
Насие Хаджиева
0882/900 441

Мл. експерт ГРАО
Кметство Дебрен
Фатме Янузова
0882/966 778

Мл. експерт деловодител и МП
Кметство Дебрен
Асие Мисиркова
0879/659 663