Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Обществени поръчки 2017

 

№9

Дата  на  публикуването :18.12.2017 г.

Процедура по реда на чл. 18, ал.1, т. 12  Публично състезание с предмет  „ПРОУЧВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГЪРМЕН“
в изпълнение на дейности по Договор за субсидия №Β2.6c.09/28.09.2017 „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“ (кратко наименование „Дестинации за всички“) по Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция – България“ 2014-2020

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
Решение   18.12.2017
Обявление  18.12.2017
Документация и образци  18.12.2017
Съобщение ценови оферти 01.03.2018
Протоколи 15.03.2018
Решение 15.03.2018
Договор 02.05.2018
Приложение към договор 02.05.2018
Допълнително споразумение 11.11.2019 

 


 

  №8

Дата на  публикуването :18.12.2017 г.

Процедура за предоставяне на оферти за участие в обществана поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътни настилки и съоражения" /Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача 
 Решение  18.12.2017
 Обявление  18.12.2017
 Документация  18.12.2017
Образци  18.12.2017
Съобщение 20.12.2017
Съобщение 29.12.2017
Протоколи 05.01.2018
Доклад 05.01.2018
Решение 05.01.2018
Договор 02.02.2018
Приложение към договор 02.02.2018
Анекс към договор 02.01.2019 г.

 


 

№7

Дата на публикуването: 23.11.2017г.

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет: "Изпълнение на инженеринг и осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции: -Обособена позиция 1: „Саниране на ОУ„Св. Паисий Хилендарски“, находящо се в УПИ ІV, кв.26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен“ и -Обособена позиция 2: Саниране на ОУ „Димитър Талев“, находящо се в УПИ І, пл. №160, кв.1 по плана на село Хвостяне, община Гърмен”, съгласно предвидените в приложената техническа спецификация СМР.

Документи към процедурата

Име на документа  Дата на публикуване в профил на купувача
Решение 23.11.2017
Обявление 23.11.2017
Документация 23.11.2017
Образци 23.11.2017
Разяснение 30.11.2017
Протоколи 29.12.2017
Решение за прекратяване на Обособена позиция 1  29.12.2017
Съобщение ценови оферти  02.01.2018
 Решение  10.01.2018
 Доклад  10.01.2018
Договор ОП 2  25.01.2018
Информация за изпълнен договор  20.11.2018

 


 

 №6

Дата на публикуване : 07.11.2017 г.

Обществена поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. - Гоце Делчев - Ореше

Обособена позиция 2. - Гоце Делчев - Ковачевица

Обособена позиция 3. - Гоце Делчев - Рибново "

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профил на купувача
Обява  07.11.2017
Документация  07.11.2017
Образци  07.11.2017
Маршрутно Разписание  07.11.2017
Съобщение 15.11.2017
Протокол 06.12.2017
Договор за обособена позиция 1 11.01.2018
Договор за обособена позиция 2 11.01.2018
Договор за обособена позиция 3 11.01.2018

 


 

№5

Дата на публикуване: 23.08.2017 г.

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в УПИ ІV, квартал 12 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профил на купувача
Обявление 23.08.2017
Техническа спецефикация 23.08.2017
Документация 23.08.2017
КСС 23.08.2017
Образци 23.08.2017
Съобщение 11.09.2017
Договор 06.10.2017 
Протокол 27.09.2017
Допълнително споразумение 05.03.2018 г.


 


№4 

Дата на публикуване: 18.07.2017 г.

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
Обявление                                         18.07.2017         
Решение 18.07.2017
Техническа спецификация 18.07.2017
Документация 18.07.2017
КС 18.07.2017
Образци 18.07.2017
Съобщение  29.08.2017 
Протокол №1 13.09.2017
Протокол №2 13.09.2017
Доклад 13.09.2017
Решение 13.09.2017
Договор  26.09.2017
Информация за изпълнен договор 03.01.2018

 


 

 №3

Дата на публикуване:29.05.2017 г.

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на ВиК мрежи на населените места в община Гърмен"

Документи към процедурата

Име на документа                                         Дата на публикуване в профила на купувача         
Обява 29.05.2017
Документация 29.05.2017
Техническа спецификация 29.05.2017
КСС 29.05.2017
Образци 29.05.2017
Съобщение за удължаване       15.06.2017                                               

Протокол от работата на комисият

05.07.2017                                                

Сключен догово  14.07.2017               

 


 №2

Дата на публикуване: 12.05.2017 г.

Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в публично състезание с предмет "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Гърмен" - прекратена

Документи към процедурата

Име на документа                                 Дата на публикуване в профила на купувачая
Обявление за възложена поръчка - прекратяване 14.07.2017
Обявление 12.05.2017
КСС 12.05.2017
Образци 12.05.2017
Техническа спецификация 12.05.2017
Решение 12.05.2017
Документация 12.05.2017

Решение за прекратяване

30.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№1 

Дата на публикуване: 08.02.2017 г.

Събиране на оферти с обява с предмет "Принудително премахване на незаконни строежи или части от тях съгласно разпоредбите на ЗУТ"

Документи към процедура

Име на документа Дата на публикуване в профила на купувачая
Решение за прекратяване на процедурата 14.03.2017
Протокол от комисията 14.03.2017
Съобщение за удължаване на срока за отваряне на офертите 27.02.2017
Обява 08.02.2017
КСС 08.02.2017
Образци 08.02.2017

Документация

08.02.2017