Община Гърмен » Европейски проекти » Текущи проекти

Текущи проекти

Наименование на проекта Създаване  на социално предприятие „Общинска пералня– Гърмен“, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез електронна система ИСУН 2020.
Населено Място С. Марчево 
Сектор  
Срок за реализация

Договор BG05M9OP001-2.010-0088-C01

11.06.2018- 11.08.2019

Стойност на проекта 238 100, 03 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект Създаване  на социално предприятие „Общинска пералня– Гърмен“  находяща се в сградата на Кметство с. Марчево.
Внесен ли е проектът по програма и коя? Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез електронна система ИСУН 2020

 

Наименование на проекта „Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Гърмен”,, включващ подобект:  ДГ "Никола Вапцаров" – село Дебрен”
Населено място с. Дебрен
Сектор Образователна инфраструктура
Срок за реализация 36 месеца
Стойност на проекта 804 370, 41 лева
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  Извършени строително-монтажни дейности,  реконструкция, ремонт и изграждане на детски  площадки, оборудване  и обзавеждане на детската градина
Внесен ли е проекта по програма и коя?      подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

Наименование на проекта       „Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния район“
Населено място                с. Огняново (община Гърмен) и Община Тасос
Сектор Туристическа инфраструктура
Срок за реализация 24 месеца
Стойност на проекта  686 519, 51 евро  (за община Гърмен - 286 419 51 евро)
Отговорна институция Община Гърмен и Община Тасос
Очакван ефект             Повишаване на туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез благоустрояване на двете мира в село Огняново, община Гърмен.
Внесен ли е проекта по програма и коя?                         Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, По Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и културно наследство“, Процедура CCI: 2014TC16RFCB022

 

 

 

Наименование на проекта

 

“Осигуряване на топъл обяд“

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Социални услуги

Срок за реализация

 

Начало на проекта: 01.11.2016 г. край на проекта 31.12.2019 г.

Стойност на проекта в лв.

 

151 305,00 лв.

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от

Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 - 2019“ BG05FMOP001-3.002