Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Кмет

Кмет

 

Минка Капитанова

Кмет на общината

Минка Капитанова

 

GSM: 0882/966 785

Централа: 07523/2040, 07523/2047

Минка Капитанова е родена на 19.12.1972 г. в с. Дебрен, общ. Гърмен. През 1995 г. завършва ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност Начална училищна педагогика /НУП/, степен на образование – магистър. От 1995 г. работи в СОУ „Йордан Йовков” с. Рибново като начален учител. От 1997 г. до 2008 г. работи в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дебрен, общ. Гърмен  като  възпитател, учител и заместник-директор. От 2009 г. до 2011 г. работи като мл. специалист  в Бизнес център с. Марчево, към община Гърмен. От месец януари 2012 г. до частичния избор за кмет на община Гърмен на 29.09.2013 г. е заместник-кмет на общината.

Приемни дни:

Вторник: от 9:00 - 12:00 и от 13:00 - 15:00

 

Правомощия на кмета:

Правомощията на кмета на общината са уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Кметът:

1. Pъководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. Организира изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1. Той има право да отменя техните актове;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината;

12. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.