Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Обществени поръчки 2018

 

№3

Дата на публикуването: 06.02.2018г.

ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191,АЛ.1, Т.1 от ЗОП  ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център  за социални услуги Вяра, Надежда, Любов в с. Марчево, общ. Гърмен и изпълнението на проект „Топъл обяд” .

Документи към процедурата

 


 

№2

Дата на публикуването: 16.01.2018г.

Процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Гърмен“

Документи към процедурата

Име на документа  Дата на публикуване в профила на куповача
Обява  16.01.2018
 Информация  АОП 16.01.2018
 Документи 16.01.2018
 Образци 16.01.2018
Съобщение за удължаване 24.01.2018
Протокол 06.02.2018
Договор 14.03.2018

 

 


 

 №1

Дата на публикуването: 05.01.2018г.

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център  за социални услуги Вяра, Надежда и Любов в с. Марчево, общ. Гърмен и изпълнението на проект „Топъл обяд” .

Документи към процедурата

Име на документа  Дата на публикуване в профила на куповача
Обява  05.01.2018
 Документи и образци  05.01.2018
 Техническа спецификация  05.01.2018
Съобщение за удължаване на срок 15.01.2018
Протокол 24.01.2018
Решение 24.01.2018