Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Други

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Етичен кодекс на Общински съвет-Гърмен, мандат 2019-2023 г.

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен

Статут на звено 'Вътрешен одит' на община Гърмен

Устройствен правилник на Общинска администрация Гърмен

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

Вътрешни правила за изпращане, получаване и регистриране на документи чрез системата за електронен обмен на съобщения

Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация с. Гърмен

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2015-2019 г.

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Общинска администрация с. Гърмен.

Устройствен правилник на Общинска администрация

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в община Гърмен.

Вътрешни правила за образуване на административнонаказателно производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания в община Гърмен.

Вътрешни правила за работа с класифицирана информация в Общинска администрация Гърмен.

Вътрешни правила при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС

Етичен кодекс за поведението на служителите в общинска администрация

Инструкция за документационната и деловодната дейност. - отменена със Заповед №395/16.10.2018 г.

Инструкция за защитата на личните данни в община Гърмен

Наредба за документооборота в община Гърмен - отменена със Заповед №395/16.10.2018 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в Общинска администрация с. Гърмен

горе