Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Планове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развите на деца и ученици 2018-2019 г. на община Гърмен

Общински годишен план за младежта за 2020 г.

Joint action plan project: Effective prevention and mitigation of flooding consequences in the cross-border region Garmen – Bosilovo

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Годишен общински план за младежта за 2019 г.

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен.

Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007 – 2013 г.

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

Заеднички акционен план проект: “Ефикасна превенција и ублажување на последиците од поплави во прекуграничниот регион Грмен - Босилово“

Общински годишен план за младежта - 2023 г.

Общински годишен план за младежта 2019 г.

Общински годишен план за младежта – 2021 г.

Общински план за защита при бедствия

Общински план за младежта 2017 г.

Общински план за младежта 2018 г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2018 – 2020 г.

План за интегрирано развитие на община Гърмен 2021-2027 г.

План за младежта – 2015 г.

План за противодействие на тероризма на територията на община Гърмен

План за равнопоставеност между половете в община Гърмен за периода 2023 - 2027 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2019 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

План за съвместни действия по проект: “Ефективна превенция и смекчаване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен – Босилово”

Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020

горе