Новини

<< Всички новини

[13.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 13.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фатме Капитанова и Ферад Капитанов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-218/13.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Масивна сграда-гараж със застроена площ от 49 /четиридесет и девет/ кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 32 /тридесет и два/ кв. м. построени в урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІІІ /тринадесети/, кв. 25 /двадесет и пет/, по утвърдения със Заповед № 490/1969 г, регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 650 /шестстотин и петдесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ