Новини

<< Всички новини

[27.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18аот АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Барзев, бивш жител на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на нотариус Ваня Бумбарова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-140/27.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен № 60 (шестдесет), кв. 6 (шест), по одобрения със Заповед № 10/1998 год. регулационен и кадастрален план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК заинтересованите страни могат да правят писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.     

<< Всички новини | << АРХИВ