Новини

<< Всички новини

[27.02.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:   

         

Уведомяват се наследниците на Мустафа Михрин и всички заинтересовани лица, че на 27.02.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 

 Производството е по инициатива на Исмаил Михрин, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-23/27.02.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1. Поземлен имот с планоснимачен номер 345 (триста четиридесет и пет) от квартал 33 (тридесет и три) по сега действащия дворищно-регулационен план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за поземления имот от 143 (сто четиридесет и три) квадратни метра, който имот участва в образуването на  УПИ XIII (парцел тринадесети) от квартал 33 (тридесет и три) по плана на с. Рибново, ведно с построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, със застроена площ от 80 (осемдесет) квадратни метра.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.                

<< Всички новини | << АРХИВ