Новини

<< Всички новини

[15.02.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:            

Уведомяват се наследниците на Костадин Петров Темелков, Александър Ангелов Граничаров, Георги Апостолов Гегов, Ангел Гръстев Грънчаров, Митра Георгиева Темелкова, Иван Георгиев Спасов, Николина Георгиева Гегова, Георги Илиев Марков, Иван Костадинов Шарков и всички заинтересовани лица, че на 15.02.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Антонио Сакъджийски, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-20/15.02.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Нива с площ 0,475 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036036.

2. Нива с площ 1,425 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036039.

3. Нива с площ 1,422 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036041.

4. Нива с площ 0,949 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036046.

5. Нива с площ 0,948 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036051.

6. Нива с площ 1,898 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036053.

7. Нива с площ 1,898 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036038.

8. Нива с площ 4,588 дка девета категория, находяща се в местността „ПАЦАНОВА ТУМБА“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 042019.

9. Нива с площ 0,571 дка шеста категория, находяща се в местността „ОРЕХЧЕТО“ в землището на с. Балдево, общ. Гърмен, съставляваща имот с номер 036059.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ