Новини

<< Всички новини

[31.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рамадан Мехмед Талип и всички заинтересовани лица, че на 31.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ирхан Мустафов чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-10/31.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.    Нива с площ от 475 кв.м (четиристотин седемдесет и пет кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Пашолар“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 24267.64.12 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и четири точка дванадесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 064012 (шестдесет и четири хиляди и дванадесет) по КВС на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград;  
  2. 2.    Нива с площ от 1570 кв.м (хиляда петстотин и седемдесет), седма категория, находяща се в местността „Ендек оваси“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 24267.99.21 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и девет точка двадесет и едно) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с предходен № 099021 (деветдесет и девет хиляди двадесет и едно) по КВС на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.  

    

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ