Новини

<< Всички новини

[30.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Адам Изиров Шейнов и всички заинтересовани лица, че на 30.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Хюсеин Шеин и Авизе Шеин чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-7/30.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Имот с планоснимачен № 85 (осемдесет и пет), кв. 10 (десет), по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 225 кв.м (двеста двадесет и пет кв.м), който участва в образуването на УПИ XIII (тринадесет), кв. 10(десет) с площ от 205 кв. м (двеста и пет кв. м), и в образуването на УПИ XIV (четиринадесет), кв. 10(десет) с площ от 20 кв. м (двадесет кв. м), ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 110 кв.м (сто и десет кв.м),  масивна сграда – гараж със застроена площ от 12 кв.м (дванадесет кв.м) и помощна сграда – плевня със застроена площ от 32 кв.м (тридесет и два кв.м).

     

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ