Новини

<< Всички новини

[25.01.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Ариф Ахмедов Юзеиров и всички заинтересовани лица, че на 25.01.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иса Юзеир чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-6/25.01.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.      УПИ V (пет) – 339 (триста тридесет и девет), кв. 29 (двадесет и девет), по действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 година и Заповед №106/2014 година на Кмета на Общината, с площ от 780 кв.м (седемстотин  и осемдесет кв. м), при съседи: УПИ VІ (шест) – 339 (триста тридесет и девет), УПИ ІV (четири) – 339 (триста тридесет и девет) и от две страни улици;
  2. 2.      Част от УПИ VІ (шест) – 339 (триста тридесет и девет), кв. 29 (двадесет и девет), с площ от 595 кв.м (петстотин деветдесет и пет кв. м), по действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 година и Заповед №106/2014 година на Кмета на Общината, с площ за целия УПИ VІ – 339, кв. 29, от 632 кв.м (шестстотин тридесет и два кв. м), при съседи: УПИ VІІ (седем) – 339 (триста тридесет и девет), УПИ V (пет) – 339 (триста тридесет и девет) и от две страни улици;
  3. Част от УПИ VІІІ (осем) – 339 (триста тридесет и девет), кв. 30 (тридесет) с площ от 723 кв. м (седемстотин двадесет и три кв. м), по действащия план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 година и Заповед №106/2014 година на Кмета на Общината, с площ за целия УПИ VІІІ – 339, кв. 30, от 815 кв. м (осемстотин и петнадесет кв. м), при съседи: УПИ І (едно),  кв. 30 (тридесет), УПИ VІІ (седем),  кв. 30 (тридесет) и от две страни улици.

     

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ