Новини

<< Всички новини

[27.12.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

 Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-изменение ПРЗ и РУП на УПИ VIII-493, УПИ IV-266 и УПИ III-268, кв. 28 по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен за ниско свързано жилищно строителство.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ