Новини

<< Всички новини

[07.12.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:             Уведомяват се наследниците на Кирил Александров Темелков и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Георги Темелков, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-157/07.12.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с планоснимачен номер 242 /двеста четиридесет и две/ от кв. 14 по плана на с. Балдево, община Гърмен с площ за имота от 676 кв. метра, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                                                                                

<< Всички новини | << АРХИВ