Новини

<< Всички новини

[09.11.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите  лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:             Уведомяват се наследниците на Галип Смаилов Дренчев и всички заинтересовани лица, че на 09.11.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.        

 Производството е по инициатива на Ахмед Дренчев, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-144/09.11.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1. поземлен имот с планоснимачен номер 168 с площ от 164 кв. м от кв. 30, който имот ведно с имоти с планоснимачни номера 163, 164 и 165 участва в образуването на Урегулиран поземлен имот IV по плана на с. Горно Дряново.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.                                                                                                                                                

<< Всички новини | << АРХИВ