Новини

<< Всички новини

[05.11.2018]

ОБЯВА

Съгласно Заповед № РД-2116/02.11.2018г.  на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2018г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.102018  г., заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и декларации по чл. 37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, че заседанията на комисиите по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на с. Гърмен, с. Скребатно, с. Осиково, с. Лещен, с. Ковачевица общ. Гърмен, ще се проведе в сградата на Общинска администрация – с. Гърмен, както следва:

На  09.11.2018 г. от 10.30 ч. – за землищата на с. Гърмен, с. Скребатно, с. Осиково, с. Лещен, с. Ковачевица общ. Гърмен.

Настоящата обява да се обяви в Община Гърмен, кметствата на с. Гърмен, с. Скребатно, с. Осиково, с. Лещен, с. Ковачевица, в сградата на Общинска служба по земеделие Гърмен, както и да се публикува на интернет страницата на Община Гърмен и Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.

 

 

Анелия Бусарова    (П)

Председател на комисиите/та

по Заповед № РД-2116/02.11.2018г.

<< Всички новини | << АРХИВ