Новини

<< Всички новини

[20.09.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

          

Община Гърмен е Бенефициент по проект с Договор № BG05M9OP001-2.010-0088-C01 от 11.06.2018 г. за създаване на социално предприятие “Общинска пералня - Гърмен”, което се финансира  от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001–2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. Проектът ще осигури заетост за период от 12 месеца, на 16 безработни лица от целевите групи на проекта. Дейността ще бъде ситуирана в помещение, находящо се в кметство с. Марчево, което ще бъде преустроено за целта съгласно Наредба 37 на РЗИ.

     Община Гърмен ще проведе подбор за назначаването на 6 лица Екип за управление на социалното предприятие “Общинска пералня - Гърмен”.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

На всяко лице от Екипа на социалното предприятие са определени съответните отговорности:

 

- УПРАВИТЕЛ/Ръководи цялостната дейност на СП. Организира и управлява дейността на предприятието, съгласно действащото законодателство, правилника за организацията и решенията на Об. Съвет - Гърмен. Оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрол в тази насока. Контактува с потенциални клиенти и да развива пазара на предлаганите услуги.

 - КАСИЕР ДОМАКИН/Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, раб. облекло и канцеларски принадлежности. Води картотека, закупува материали, приема и оформя поръчки. Контролира качеството, организира товаро-разтоварните и преносните работи, и подготвя документите за целта.

- СЧЕТОВОДИТЕЛ ОТЧЕТНИК /Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките на СП. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието. Участва в комисии по инвентаризации и проверки и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители. Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи на СП.

- ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ /Отговаря за цялостно техническо и документално обслужване на дружеството във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудово правните отношения с работниците и служителите в него. Изготвя и актуализира щатното разписание, отчетите, длъжностните характеристики и личните дела за персонала в предприятието, съгласно трудовото законодателство. Изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения към трудовите договори, предизвестия и заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение. Обработва и съхранява трудовите досиета на работниците и служителите в предприятието. Изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски от работниците и служителите, още анализи и справки.

- ЕЛЕКТРОТЕХНИК /Отговаря за обезпечаването на нормалната работа на машинния парк на пералното стопанство и безопасността на работещите по време на тр. процес. Следи за изправността на ел. мрежата. Замерва, отчита, следи и докладва за евентуални проблеми на управителя на СП.

-ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК /Отговаря

за организация на доставката на чисто пране до крайни клиенти и др. помощни дейности.

 

Изпълнението на действията по избор и назначаване на лицата в Екипа на социалното предприятие (ЕСП), ще се извърши съгласно определената организационна структура на социалното предприятие.

 

 

 „Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Гърмен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ