Новини

<< Всички новини

[07.09.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

 Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020

Проект: „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “, „Дестинации за всички“

 

    На 12.09.2018 г. във връзка с изпълнението на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район “, с акроним „Дестинации за всички“ финансиран по договор за безвъзмездна помощ № B2.6c.09/28.09.2017 г. по „Програма  INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020 г.,приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен район“ в конферентната  зала село Огняново, община Гърмен, в СПА Комплекс ДЕЛТА, ще се проведе Начална (стартираща) пресконференция.

    Проектът е на обща стойност от 686 519,51 EUR. Периодът на изпълнение е 24 месеца от 28.09.2017г.  до 29.09.2019г.  Водещ партньор е Община Гърмен. Партньор по проекта е Община Тасос, Република Гърция. Бюджетът е разделен както следва:

    За Община Гърмен 286 419,51 евро за Община Тасос - 400 100,00  EUR

    На пресконференцията ще бъдат представени проектната цел -  Насърчаване  внедряването на мерки за развитие на солидарен туризъм в трансграничния район. Това ще позволи на хората с увреждания да посещават местни забележителности.

    Основни дейности - Подробно проучване на състоянието на природното и културно наследство, както и формулиране на мерки за бъдещото му развитие и съхранение на територията на община Гърмен; Разработване на туристическа програма съгласно Закона за туризма за община Гърмен; Разработване на съвместна методология и извършване на проучване сред туристическите потоци в общините Гърмен и Тасос; Подобряване достъпа до минералните води в община Гърмен, чрез реконструкция на мирата в с. Огняново, включително прилагането на мерки за достъп на хора с увреждания, и доставка на указателни табели и велосипеди за туристически цели, вкл. вело-паркинги; Три-измерно заснемане (3D) на най-важните туристически обекти в общината и създаването на рекламни материали; Изготвяне на проучване за насърчаване на туризма за хора с увреждания в трансграничния регион, включително доклад за добри практики; Провеждане наблюдение за оценка на удовлетвореността на туристите и местните предприемачи; Създаване на рекламен документален филм за туристическите места в двете общини; Организиране на опознавателни турове за представители на медиите, туристическия бранш, хора с увреждания и други; Участие на общината в туристически изложения; Дейности за информация и публичност.

    Очаквани резултати - Повишаване привлекателността на трансграничния район и броя на туристите, които го посещават; Прилагане на иновативни мерки за консервация и промотиране на туристическите дадености в Гърмен; Повишена туристическа привлекателност на общините Гърмен и Тасос; Подобрен достъп до туристически обекти в общините Гърмен и Тасос; Подобряване на достъпа на хората с увреждания до туристическите обекти в общините Гърмен и Тасос; Повишено икономическо развитие и стимулиране на туристическия сектор в двете общини; Засилено сътрудничество в трансграничния район.

На пресконференцията ще присъстват представители на ръководството на община Гърмен – Кмет и заместник-кметове, други представители на Общинска администрация Гърмен, представители на целевите групи по проекта, представители на местни и регионални медии, представители на обществеността в община Гърмен и представители на община Тасос.

Особено внимание ще се обърне на ползотворното сътрудничество, което ще се изгради между двете общини. В резултат от изпълненето на проекта се очаква достъпът до мирата в с. Огняново да бъде подобрен и да се създадат условия за ползването им и от хора с увреждания. Допълнително се очаква повишаване на посещенията в общината с цел отдих и туризъм, в следствие на проведените кампании за популяризиране на местните дадености. Закупените по проекта велосипеди и вело-паркинги ще бъдат на разположение на всички туристи.

 

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект „ Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район   с  финансовата  подкрепа на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България“ 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Гърмен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ