Новини

<< Всички новини

[07.08.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка: Уведомяват се наследниците на Георги Стоянов Дялкин и наследниците на Ангел Иванов Дялкин и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2018 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Иван Дялкин, чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-104/07.08.2018 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел V /пети/, пл. № 27 от квартал 3 по плана на с. Марчево с площ от 240 кв. м.

2. Урегулиран поземлен имот – парцел VII /седми/, пл. № 30 от квартал 3 по плана на с. Марчево с площ от 340 кв. м.

3. Урегулиран поземлен имот – парцел VIII /осми/, пл. № 32 от квартал 3 по плана на с. Марчево с площ от 130 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и в интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ