Новини

<< Всички новини

[15.06.2018]

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

   Община Гърмен разработи поредния добър социален проект, който бе одобрен. Договорът за неговото изпълнение бе подписан от кмета Минка Капитанова в Министерството на труда и социалната политика. Проектът е с наименование „Създаване на социално предприятие "Общинска пералня - ГЪРМЕН" в община Гърмен“. Обща стойност на проекта 238 100.03 лв. Финансира се от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.010-0088-C01 „Развитие на социалното предприемачество“. Срокът на изпълнение на дейностите по проекта 14 месеца.

   Проектът е насочен към справяне с проблемите произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от прилежащите населени места в общината. За целта ще бъде създаден успешен социален модел на предприятие, с гъвкав режим на работа и съвременно управление. Специален фокус-изграждане на потребителска мрежа за туристическия сектор в региона, който има потенциал да мобилизира приходи за местното население, като по този начин повлияе миграционните процеси и създаде условия за връщане на младежи от региона, които в момента учат и работят в чужбина.

   За постигане на тези цели, след стартиране на проекта, с решение на Общинския съвет –Гърмен е необходимо да бъде създадено ново общинско социално предприятие. За период от 12 месеца в него ще бъдат наети на трудови договори 16 лица.

   В проекта са включени и следните дейности: психологическо подпомагане и мотивиране на 16 безработни и неактивни лица и над 54 г. за включване в заетост; назначаване на Екип на социалното предприятие - 6л ; включване в заетост за 12 м. на 16л. насочени и мотивирани лица от целевите групи на процедурата; закупуване на обзавеждане и оборудване- 2бр. професионални перални, 2бр. сушилни, 2бр. колдери за гладене, стелажи и др. Дейността ще надгради европейски практики и постигне резултати в унисон с 3-те стълба на стратегията на ОП РЧР по-висока и по-качествена заетост; намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване; модернизиране на публичните политики.

<< Всички новини | << АРХИВ