Новини

<< Всички новини

[04.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Ариф Мустафов Маджиров и всички заинтересовани лица, че на 03.07.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Феим Маджир, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-202/03.07.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40138.17.29 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем точка седемнадесет точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1662/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БЕЛИЛКИ“, с площ за имота от 9707 /девет хиляди седемстотин и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 017029, при граници и съседи на имота по скица: 40138.17.32, 40138.17.30, 40138.17.71, 40138.17.27, 40138.17.39.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ