Новини

<< Всички новини

[03.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 7

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Албен Мутаджиков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-189/21.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 32 /тридесет и два/ кв.м., построена върху поземлен имот с планоснимачен номер 681 /шестстотин осемдесет и едно/ от квартал 47/четиридесет и седми/по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и изменен със Заповед №64/2024 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 32 /тридесет и два/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ III /трети/ от квартал 47 /четиридесет и седми/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, ведно с правото на строеж върху имота.

        2. МАСИВНА СГРАДА-ГАРАЖ със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м., построена върху поземлен имот с планоснимачен номер 685 /шестстотин осемдесет и пет/ от квартал 47/четиридесет и седми/по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и изменен със Заповед №64/2024 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 25 /двадесет и пет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ III /трети/ от квартал 47 /четиридесет и седми/, по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, ведно с правото на строеж върху имота.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ