Новини

<< Всички новини

[03.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсуф Ибраимов Джинов и всички заинтересовани лица, че на 01.07.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Недим Джинов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-199/01.07.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

3/8 (три осми) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ II /втори/ с планоснимачен номер 36 /тридесет и шест/ от квартал 17 /седемнадесети/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за целя имот от 925 /деветстотин двадесет и пет/ кв.м., ведно с 3/8 (три осми) идеални части от построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесети два/ кв.м. и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ