Новини

<< Всички новини

[03.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Бие Мустафова Хайрушева и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Найле Болгурова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-194/27.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.501.89 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка осемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 14.05.2024 г., с адрес на поземления имот с. Огнянoво, с площ за имота от 417 /четиристотин и седемнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 89, квартал 1, парцел VI, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 53326.501.1027, 53326.501.90, 53326.501.971, 53326.501.99, 53326.501.88.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ