Новини

<< Всички новини

[03.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асан Шамшадинов Болгуров и всички заинтересовани лица, че на 27.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Радко Болгуров, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-196/27.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      Имот с планоснимачен номер 72 /седемдесет и две/, от квартал 10 /десети/ по действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г., Заповед №244/2020 г.  и Заповед №349/2024 г.  на Кмета на общината, с площ за имота от 80 /осемдесет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 73 /седемдесет и три/ с площ от 15 /петнадесет/ кв.м. и общински имот с площ от 40 /четиридесет/ кв.м. участва в образуването на УПИ /парцел/  IV /четвърти/ отреден за имотс планоснимачен номер  72 /седемдесет и две/ от квартал 10 /десети/ с площ за парцела от 135 /сто тридесет и пет/ кв.м.         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ