Новини

<< Всички новини

[01.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 15

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ресим Улан и Рафие Улан, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-191/21.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

               ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  62640.501.91 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка деветдесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 91, квартал 11, парцел XXIII, съседи: 62640.501.1017, 62640.501.88, 62640.501.87, 62640.501.86, 62640.501.93, 62640.50,1.92, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.501.91 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка деветдесет и едно точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма данни за именение, адрес на поземления имот: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.91 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка деветдесет и едно/, със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв.м., брой етажи:1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда, номер по предходен план: няма.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                

<< Всички новини | << АРХИВ