Новини

<< Всички новини

[01.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 14

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Ибраимов Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 24.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Есат Ходжов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-192/24.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XIII /тринадесети/ с планоснимачен номер 512 /петстотин и дванадесет/ от квартал 7 /седми/ по сега действащия план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г. и Заповед №318/2003 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 810 /осемстотин и десет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ