Новини

<< Всички новини

[01.07.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абиб Халилов Агушев и всички заинтересовани лица, че на 21.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Али Агуш и Исмегюл Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-171/21.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.59.16 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 година на Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот е от 12.04.2024 г., с адрес на поземления имот: с. Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ”, с площ от 2062 кв.м./две хиляди шестдесет и два/, трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – нива, категория на земята:  7 /седма/,  номер по предходен план: 059016,  при съседи съгласно представена актуална скица: 77222.59.28, 77222.59.27, 77222.59.238, 77222.59.17, 77222.59.12, 77222.59.13, 77222.59.14.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ