Новини

<< Всички новини

[20.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Алип Мустафов Мустев и всички заинтересовани лица, че на 19.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Феим Кунев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-165/19.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    450/677 (четиристотин и петдесет от шестстотин седемдесет и седем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.41.8 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и едно точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ВЪРБИЦИТЕ“, с площ за имота от 677 /шестстотин седемдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 9 /девета/, номер по предходен план: 041008, при граници и съседи на имота по скица: 62640.502.677, 6264.41.9, 62640.41.24, 62640.41.7, 62640.41.13.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ