Новини

<< Всички новини

[14.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мурад Сюлейман Маджир и всички заинтересовани лица, че на 14.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мустафа Маджир, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-164/14.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 14 /четиринадесет/ от квартал 8 /осми/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 250 /двеста и петдесет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 13 /тринадесети/ участва в образуването на УПИ /парцел/ IV /четвърти/ от квартал 8 /осми/, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 64 /шестдесет и четири/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ