Новини

<< Всички новини

[13.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Николов Байректаров и всички заинтересовани лица, че на 13.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Георги Байректаров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-163/13.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.68.35 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и осем точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Гърмен, местност „ВЪПАТА”, с площ от 2788 кв.м./две хиляди седемстотин осемдесет и осем/, трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, категория на земята:  5 /пета/,  номер по предходен план: 068035,  при съседи съгласно представена актуална скица: 18366.68.37, 18366.68.36, 18366.68.333, 18366.68.49, 18366.68.34.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ