Новини

<< Всички новини

[13.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 13.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Валентин Гагаров, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-162/13.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.501.226 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка двеста двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, с адрес на поземления имот с. Скребатно, с площ за имота от 929 /деветстотин двадесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: няма, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 66874.55.8, 66874.55.50,, 66874.501.300, 66874.501.225, 66874.55.49.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ