Новини

<< Всички новини

[12.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсеин Алиев Мейзинев и всички заинтересовани лица, че на 11.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ариф Мейзин, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-161/11.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

          ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 344 /триста четиридесет и четири/ от квартал 34 /тридесет и четвърти/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м.който имот участва в образуването УПИ /парцел/ VIII /осми/ от квартал 34 /тридесет и четвърти/.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ