Новини

<< Всички новини

[12.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Атанас Стоянов Бернелов и всички заинтересовани лица, че на 10.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мария Бенчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-160/10.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.25.11 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка двадесет и пет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „КОСТАДИН”, с площ от 1549 кв.м./хиляда петстотин четиридесет и девет квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Нива, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 025011/двадесет и пет хиляди и единадесет/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.25.10; имот с идентификатор 37472.25.13; имот с идентификатор 37472.26.70, имот с идентификатор 24267.25.12;

  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.18.9 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка осемнадесет точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „ТИКЛИТЕ”, с площ от 1217 кв.м./хиляда двеста и седемнадесет квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Нива, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 018009/осемнадесет хиляди и девет/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.18.82; имот с идентификатор 37472.18.10; имот с идентификатор 37472.18.5, имот с идентификатор 24267.18.6;

  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.42.57 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет и две точка петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „УРДЕВА НИВА”, с площ от 811 кв.м. /осемстотин и единадесет квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Нива, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 042057/четиридесет и две хиляди  петдесет и седем/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.42.41; имот с идентификатор 37472.42.38; имот с идентификатор 37472.42.39;

  4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.7.69 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка седем точка шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „ГАТЕРА”, с площ от 2342 кв.м./две хиляди триста четиридесет и два квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 007069/седем хиляди шестдесет и девет/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.17.16; имот с идентификатор 37472.7.154; имот с идентификатор 37472.7.193, имот с идентификатор 37472.7.168; имот с идентификатор 37472.7.173, имот с идентификатор 37472.7.198;

  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.13.91 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка тринадесет точка деветдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „ДОБРАШ”, с площ от 2001 кв.м./две хиляди и един квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 013091/тринадесет хиляди деветдесет и едно/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.13.94; имот с идентификатор 37472.13.106; имот с идентификатор 37472.13.90, имот с идентификатор 37472.13.80; имот с идентификатор 37472.13.79, имот с идентификатор 37472.13.92;

  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.13.411 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка тринадесет точка четиристотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „ТОПА”, с площ от 734 кв.м./седемстотин тридесет и четири квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 013091/тринадесет хиляди деветдесет и едно/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.13.467; имот с идентификатор 37472.13.564; имот с идентификатор 37472.13.413, имот с идентификатор 37472.13.376;

  7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.16.11 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка шестнадесет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „ЧУФТЕТО”, с площ от 1026 кв.м./хиляда двадесет и шест квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 016011/шестнадесет хиляди и единадесет/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.16.12; имот с идентификатор 37472.16.4;

   8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.40.64 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка шестдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-302/13.05.2019 година на Изпълнителният директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ковачевица, местност „ГОЛАБА”, с площ от 1506 кв.м./хиляда петстотин и шест квадратни метра/ трайно предназначение на територията – Земеделска,  начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята:  10 /десета/,  номер по предходен план: 040064/четиридесет хиляди шестдесет и четири/,  при съседи съгласно представена актуална скица: имот с идентификатор 37472.40.41; имот с идентификатор 37472.40.63; имот с идентификатор 37472.40.65, имот с идентификатор 37472.40.31.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ