Новини

<< Всички новини

[12.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Митра Николова Тупчева и всички заинтересовани лица, че на 07.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Мария Чонгова и Радослав Чонгов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-159/07.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.6.132 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка сто тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „СВ. ГЕОРГИ“, с площ за имота от 889 /осемстотин осемдесет и девет/ кв.м , с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма,  номер по предходен план: 006132, при съседи на имота: 43606.6.21, 43606.6.131, 43606.6.130, 43606.6.129;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.626 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка шестстотин двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ЛИВАДЕ“, с площ за имота от 245 /двеста четиридесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма,  номер по предходен план: 009626, при съседи на имота: 43606.9.351, 43606.9.585, 43606.501.683;

         3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.363 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ОГРАДАТА“, с площ за имота от 1599 /хиляда петстотин деветдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма,  номер по предходен план: 009363, при съседи на имота: 43606.9.351, 43606.9.585, 43606.501.683;

         4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.6.26 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ОГРАДАТА“, с площ за имота от 543 /петстотин четиридесет и три/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма,  номер по предходен план: 006026, при съседи на имота: 43606.6.28, 43606.6.23, 43606.6.27;

           5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.143.5 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка сто четиридесет и три точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „МЕТЛИВЕЦ“, с площ за имота от 10600 /десет хиляди и шестстотин/ кв.м, с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 192/б, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/склопена култура, предишен идинтификатор: няма,  номер по предходен план: 143005, при съседи на имота: 43606.142.10, 43606.142.9, 43606.142.8, 43606.142.7, 43606.143.4, 43606.5.137, 43606.143.6;

        6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.8 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „МАРИНА“, с площ за имота от 462 /четиристотин шестдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 009008, при съседи на имота: 43606.9.7, 43606.9.18, 43606.9.9, 43606.9.17;

        7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.10.168 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка десет точка сто шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „РАЯНИЦА“, с площ за имота от 411 /четиристотин и единадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 010168, при съседи на имота: 43606.10.169, 43606.10.170, 43606.10.143, 43606.10.144, 43606.10.145;     

        8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.12.50 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ДИМАНИЦА-ЛЮТЮМИЕ“, с площ за имота от 490 /четиристотин и деветдесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 012050, при съседи на имота: 43606.12.49, 43606.12.52, 43606.12.53, 43606.12.120, 43606.12.27, 43606.12.48;

        9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.11.102 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка сто и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „КАНИНА“, с площ за имота от 220 /двеста и двадесет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 011102, при съседи на имота: 43606.11.108, 43606.11.101, 43606.11.103;

       10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.531 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка петстотин тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 539 /петстотин тридесети девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 009531, при съседи на имота: 43606.9.637, 43606.9.530, 43606.9.526, 43606.9.525, 43606.9.524, 43606.9.532, 43606.9.550, 43606.9.551, 43606.9.552, 43606.9.566, 43606.9.567;

       11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.10.122 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка десет точка сто двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „МЕНКОВЕЦ“, с площ за имота от 949 /деветстотин четиридесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10/десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 010122, при съседи на имота: 43606.10.208, 43606.10.209, 43606.10.133, 43606.10,.121, 43606.10.120;

      12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.1.47 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка едно точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „РОГА“, с площ за имота от 543 /петстотин четиридесет и три/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, предишен идинтификатор: няма, номер по предходен план: 001047, при съседи на имота: 43606.1.43, 43606.1.48, 43606.1.60.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ