Новини

<< Всички новини

[06.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Илиев Джингозов и всички заинтересовани лица, че на 04.06.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Стойчо Дишлянов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-156/04.06.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 12,103 кв.м. /дванадесет декара и сто и три квадратни метра/ находяща се в местността „КЛЕЩЕ“ в землището на с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.446.17 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиристотин четиридесет и шест точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-302/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Ковачевица, трайно предназначение на теритиорията: горска, с начин на трайно ползване: широколистна гора, отдел/подотдел: 85/с, площ: 12103 кв.м. /дванадесет хиляди сто и три/ квадратни метра, вид на гората/вид на подотдела: иглолистни/семенно насаждение, номер по предходен план: 446017, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 37472.449.1, 37472.446.15, 37472.17.10, 37472.446.16, 37472.446.23, 37472.446.24.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ