Новини

<< Всички новини

[03.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Иван Николов Ковачев, Цанко Желязков Ковачев и всички заинтересовани лица, че на 31.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Шеин Бекир , чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-155/31.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

              1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 482 /четиристотин осемдесет и две/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. и изменен със Заповед №3/1993 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 400 /четиристотин/ кв.м.;

         2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 483 /четиристотин осемдесет и три/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. и изменен със Заповед №3/1993 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ