Новини

<< Всички новини

[03.06.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Петър Божиков Димитров и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Снежана Димитрова, Радостина Димитрова и Станислава Димитрова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-154/30.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ X /десети/, планоснимачен номер 273 /двеста седемдесет и три/, от квартал 31 /тридесет и първи/ по действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на ОбНС, с площ за целия имот от 356 /триста петдесет и шест/ кв.м., ведно с построените в описания урегулиран поземлен имот ДВЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА  със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м., ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 40 /четиридесет/ кв.м. и НАВЕС със застроена площ от 43 /четиридесет и три/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ