Новини

<< Всички новини

[30.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тефик Шеин Дениз, Морад Шеин Дениз и всички заинтересовани лица, че на 30.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Хюсеин Дениз, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-153/30.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 96 /деветдесет и шест/, от квартал 10 /десети/ по дворищно-регулационния план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. и Заповед №244/2020 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 310 /триста и десет/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 100 /сто/ участва в образуването на УПИ /парцел/  III /трети/ от квартал 10 /десет/.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ