Новини

<< Всички новини

[27.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Кеамил Алиев Кадиев и всички заинтересовани лица, че на 27.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ариф Кадиев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-151/27.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        3/10 (три десети) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ V /пети/, планоснимачен номер 44 /четиридесет и четири/, от квартал 16 /шестнадесети/ по действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 687 /шестстотин осемдесет и седем/ кв.м., ведно с 1/10 (една десета) идеална част от построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 104.50 /сто и четири цяло и петдесет стотни/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ